امروز: شنبه 12 فروردین 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت میلگرد اصفهان کد 304

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
115017 میلگرد استنلس استیل 85 6متری 304 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-02
115016 میلگرد استنلس استیل 80 6متری 304 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-02
115015 میلگرد استنلس استیل 65 6متری 304 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-02
115014 میلگرد استنلس استیل 60 6متری 304 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-02
115013 میلگرد استنلس استیل 55 6متری 304 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-02
115012 میلگرد استنلس استیل 50 6متری 304 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-02
115011 میلگرد استنلس استیل 40 6متری 304 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-02
115010 میلگرد استنلس استیل 30 6متری 304 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-02
115009 میلگرد استنلس استیل 25 6متری 304 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-02
115008 میلگرد استنلس استیل 20 6متری 304 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-02
115007 میلگرد استنلس استیل 14.5 6متری 304 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-02
115006 میلگرد استنلس استیل 12 6متری 304 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-02
115005 میلگرد استنلس استیل 10 6متری 304 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-02
115004 میلگرد استنلس استیل 8 6متری 304 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-02
115003 میلگرد استنلس استیل 6 6متری 304 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-02
115002 میلگرد استنلس استیل 5 6متری 304 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-02
115001 میلگرد استنلس استیل 3 6متری 304 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-02

قیمت میلگرد اصفهان کد 310

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
115026 میلگرد استنلس استیل 60 6متری 310 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-02
115025 میلگرد استنلس استیل 45 6متری 310 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-02
115024 میلگرد استنلس استیل 40 6متری 310 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-02
115023 میلگرد استنلس استیل 25 6متری 310 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-02
115022 میلگرد استنلس استیل 18 6متری 310 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-02
115021 میلگرد استنلس استیل 15 6متری 310 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-02
115020 میلگرد استنلس استیل 12 6متری 310 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-02
115019 میلگرد استنلس استیل 10 6متری 310 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-02
115018 میلگرد استنلس استیل 6 6متری 310 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-02

قیمت میلگرد اصفهان کد 316

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
115047 میلگرد استنلس استیل 130 6متری 316 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115046 میلگرد استنلس استیل 120 6متری 316 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115045 میلگرد استنلس استیل 90 6متری 316 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115044 میلگرد استنلس استیل 85 6متری 316 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115043 میلگرد استنلس استیل 80 6متری 316 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115042 میلگرد استنلس استیل 70 6متری 316 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115041 میلگرد استنلس استیل 65 6متری 316 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115040 میلگرد استنلس استیل 60 6متری 316 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115039 میلگرد استنلس استیل 55 6متری 316 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115038 میلگرد استنلس استیل 50 6متری 316 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115037 میلگرد استنلس استیل 45 6متری 316 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115036 میلگرد استنلس استیل 40 6متری 316 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115035 میلگرد استنلس استیل 30 6متری 316 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115034 میلگرد استنلس استیل 28 6متری 316 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115033 میلگرد استنلس استیل 25 6متری 316 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115032 میلگرد استنلس استیل 20 6متری 316 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115031 میلگرد استنلس استیل 16 6متری 316 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115030 میلگرد استنلس استیل 15 6متری 316 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115029 میلگرد استنلس استیل 14 6متری 316 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115028 میلگرد استنلس استیل 10 6متری 316 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115027 میلگرد استنلس استیل 5 6متری 316 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-02

قیمت میلگرد اصفهان کد 321

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
115061 میلگرد استنلس استیل 100 6متری 321 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115060 میلگرد استنلس استیل 45 6متری 321 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115059 میلگرد استنلس استیل 40 6متری 321 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115058 میلگرد استنلس استیل 30 6متری 321 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115057 میلگرد استنلس استیل 25 6متری 321 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115056 میلگرد استنلس استیل 20 6متری 321 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115055 میلگرد استنلس استیل 18 6متری 321 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115054 میلگرد استنلس استیل 16 6متری 321 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115053 میلگرد استنلس استیل 14 6متری 321 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115052 میلگرد استنلس استیل 12 6متری 321 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115051 میلگرد استنلس استیل 10 6متری 321 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115050 میلگرد استنلس استیل 8 6متری 321 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115049 میلگرد استنلس استیل 6 6متری 321 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03
115048 میلگرد استنلس استیل 5 6متری 321 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-03

قیمت میلگرد میلگرد آلیاژی VCN

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
116012 میلگرد آلیاژی 140 6متری 1.658 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116011 میلگرد آلیاژی 130 6متری 1.658 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116010 میلگرد آلیاژی 120 6متری 1.658 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116009 میلگرد آلیاژی 110 6متری 1.658 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116008 میلگرد آلیاژی 100 6متری 1.658 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116007 میلگرد آلیاژی 90 6متری 1.658 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116006 میلگرد آلیاژی 80 6متری 1.658 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116005 میلگرد آلیاژی 70 6متری 1.658 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116004 میلگرد آلیاژی 60 6متری 1.658 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116003 میلگرد آلیاژی 50 6متری 1.658 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116002 میلگرد آلیاژی 40 6متری 1.658 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-04
116001 میلگرد آلیاژی 30 6متری 1.658 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-04

قیمت میلگرد میلگرد آلیاژی MO40

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
116024 میلگرد آلیاژی 140 6متری 1.7225 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116023 میلگرد آلیاژی 130 6متری 1.7225 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116022 میلگرد آلیاژی 120 6متری 1.7225 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116021 میلگرد آلیاژی 110 6متری 1.7225 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116020 میلگرد آلیاژی 100 6متری 1.7225 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116019 میلگرد آلیاژی 90 6متری 1.7225 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116018 میلگرد آلیاژی 80 6متری 1.7225 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116017 میلگرد آلیاژی 70 6متری 1.7225 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116016 میلگرد آلیاژی 60 6متری 1.7225 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116015 میلگرد آلیاژی 50 6متری 1.7225 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116014 میلگرد آلیاژی 40 6متری 1.7225 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116013 میلگرد آلیاژی 30 6متری 1.7225 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05

قیمت میلگرد ST37

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
116036 میلگرد آلیاژی 140 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116035 میلگرد آلیاژی 130 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116034 میلگرد آلیاژی 120 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116033 میلگرد آلیاژی 110 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116032 میلگرد آلیاژی 100 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116031 میلگرد آلیاژی 90 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116030 میلگرد آلیاژی 80 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116029 میلگرد آلیاژی 70 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116028 میلگرد آلیاژی 60 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116027 میلگرد آلیاژی 50 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116026 میلگرد آلیاژی 40 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116025 میلگرد آلیاژی 30 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07

قیمت میلگرد ST52

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات