امروز: سه شنبه 12 مهر 1401
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت میلگرد امیرکبیر

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
111015 میلگرد آجدار 36 12متری A2 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19
111014 میلگرد آجدار 34 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19
111013 میلگرد آجدار 32 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19
111012 میلگرد آجدار 30 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19
111011 میلگرد آجدار 28 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 155500 1401-06-19
111010 میلگرد آجدار 25 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 154500 1401-06-19
111009 میلگرد آجدار 22 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 154500 1401-06-19
111008 میلگرد آجدار 20 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 154500 1401-06-19
111007 میلگرد آجدار 18 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 154500 1401-06-19
111006 میلگرد آجدار 16 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 155500 1401-06-19
111005 میلگرد آجدار 14 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 155500 1401-06-19
111004 میلگرد آجدار 12 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 162000 1401-06-19
111003 میلگرد آجدار 10 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 163500 1401-06-19
111002 میلگرد آجدار 10 12متری A2 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19
111001 میلگرد آجدار 8 12متری A2 بنگاه تهران شاخه 164500 1401-06-19

قیمت میلگرد نیشابور

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
111031 میلگرد آجدار 8 12متری A2 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19
111030 میلگرد آجدار 36 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19
111029 میلگرد آجدار 34 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19
111028 میلگرد آجدار 32 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19
111027 میلگرد آجدار 30 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19
111026 میلگرد آجدار 28 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19
111025 میلگرد آجدار 25 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 161500 1401-06-19
111024 میلگرد آجدار 22 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 161500 1401-06-19
111023 میلگرد آجدار 20 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 161500 1401-06-19
111021 میلگرد آجدار 16 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 161500 1401-06-19
111020 میلگرد آجدار 14 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 161500 1401-06-19
111019 میلگرد آجدار 12 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 161500 1401-06-19
111018 میلگرد آجدار 10 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19
111017 میلگرد آجدار 10 12متری A2 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19
111016 میلگرد آجدار 8 12متری A2 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19

قیمت میلگرد فایکو

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
111045 میلگرد آجدار 36 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19
111044 میلگرد آجدار 34 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19
111043 میلگرد آجدار 32 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19
111042 میلگرد آجدار 30 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19
111041 میلگرد آجدار 28 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19
111040 میلگرد آجدار 25 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 154500 1401-06-19
111039 میلگرد آجدار 22 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 154500 1401-06-19
111038 میلگرد آجدار 20 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 154500 1401-06-19
111037 میلگرد آجدار 18 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 154500 1401-06-19
111036 میلگرد آجدار 16 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 154500 1401-06-19
111035 میلگرد آجدار 14 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 154500 1401-06-19
111033 میلگرد آجدار 10 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19
111032 میلگرد آجدار 10 12متری A2 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19

قیمت میلگرد اصفهان

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
111060 میلگرد آجدار 36 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-17
111059 میلگرد آجدار 34 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-17
111058 میلگرد آجدار 32 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-17
111057 میلگرد آجدار 30 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-17
111056 میلگرد آجدار 28 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-17
111055 میلگرد آجدار 25 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-17
111054 میلگرد آجدار 22 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-17
111053 میلگرد آجدار 20 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19
111052 میلگرد آجدار 18 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 161500 1401-06-19
111051 میلگرد آجدار 16 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19
111050 میلگرد آجدار 14 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19
111049 میلگرد آجدار 12 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19
111048 میلگرد آجدار 10 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19
111047 میلگرد آجدار 10 12متری A2 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19
111046 میلگرد آجدار 8 12متری A2 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19

قیمت میلگرد ابهر

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
111074 میلگرد آجدار 36 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-15
111074 میلگرد آجدار 34 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-15
111073 میلگرد آجدار 32 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-16
111072 میلگرد آجدار 30 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-17
111071 میلگرد آجدار 28 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-16
111070 میلگرد آجدار 25 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 155500 1401-06-16
111069 میلگرد آجدار 22 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 155500 1401-06-17
111068 میلگرد آجدار 20 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 155500 1401-06-17
111067 میلگرد آجدار 18 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 155500 1401-06-17
111066 میلگرد آجدار 16 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 155500 1401-06-17
111065 میلگرد آجدار 14 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 155500 1401-06-17
111064 میلگرد آجدار 12 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 156500 1401-06-17
111063 میلگرد آجدار 10 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 156500 1401-06-17
111062 میلگرد آجدار 10 12متری A2 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-17
111061 میلگرد آجدار 8 12متری A2 بنگاه تهران شاخه 163500 1401-06-17

انواع میلگرد

در لیست زیر قیمت انواع میلگرد از جمله: میلگرد، میلگرد استیل، توری، سیم مفتول استیل، بیلت، اسلب، مش و رابیتس، زیگزاگ، بولت و مهره، سیم جوش استیل، سیم خاردار و سیم آرماتور و کلاف قابل مشاهده است. میلگرد ساده و آجدار در سایز و استاندارهای مختلف موجود می‌باشد. میلگرد استیل در آلیاژهای مختلف طبق سفارش مشتری عرضه می‌شود. توری در سایز و چشمه‌های مختلف عرضه می‌شود. تمامی محصولات انواع میلگرد طبق سفارش مشتری در سایز و ضخامت‌های مختلف عرضه می‌شود.

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد