امروز: شنبه 12 فروردین 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت میلگرد ساده فولاد کاوه تیکمه داش

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
112004 میلگرد ساده 10 12متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01
112003 میلگرد ساده 10 6متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01
112002 میلگرد ساده 8 12متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01
112001 میلگرد ساده 8 6متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-07-26

قیمت میلگرد ساده فولاد کویر کاشان

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
112030 میلگرد ساده 40 12متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01
112029 میلگرد ساده 40 6متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01
112028 میلگرد ساده 38 12متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01
112027 میلگرد ساده 38 6متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01
112026 میلگرد ساده 36 12متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01
112025 میلگرد ساده 36 6متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01
112024 میلگرد ساده 32 12متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01
112023 میلگرد ساده 32 6متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01
112022 میلگرد ساده 30 12متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01
112021 میلگرد ساده 30 6متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01
112020 میلگرد ساده 28 12متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01
112019 میلگرد ساده 28 6متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01
112018 میلگرد ساده 25 12متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01
112017 میلگرد ساده 25 6متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01
112016 میلگرد ساده 22 12متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01
112015 میلگرد ساده 22 6متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01
112014 میلگرد ساده 20 12متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01
112013 میلگرد ساده 20 6متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01
112012 میلگرد ساده 18 12متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01
112011 میلگرد ساده 18 6متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01
112010 میلگرد ساده 16 12متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01
112009 میلگرد ساده 16 6متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01
112008 میلگرد ساده 14 12متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01
112007 میلگرد ساده 14 6متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01
112006 میلگرد ساده 12 12متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01
112005 میلگرد ساده 12 6متری A1 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-01

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد