امروز: جمعه 12 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
111015 میلگرد آجدار 36 12متری A2 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111014 میلگرد آجدار 34 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111013 میلگرد آجدار 32 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 271000 1402-03-08
111012 میلگرد آجدار 30 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111011 میلگرد آجدار 28 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 271000 1402-03-08
111010 میلگرد آجدار 25 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 268000 1402-03-08
111009 میلگرد آجدار 22 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 268000 1402-03-08
111008 میلگرد آجدار 20 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 268000 1402-03-08
111007 میلگرد آجدار 18 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 268000 1402-03-08
111006 میلگرد آجدار 16 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 268000 1402-03-08
111005 میلگرد آجدار 14 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 268000 1402-03-08
111004 میلگرد آجدار 12 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 288000 1402-03-08
111003 میلگرد آجدار 10 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 298000 1402-03-08
111002 میلگرد آجدار 10 12متری A2 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19
111001 میلگرد آجدار 8 12متری A2 بنگاه تهران شاخه 165500 1401-07-24

قیمت میلگرد آجدار نیشابور

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
111031 میلگرد آجدار 8 12متری A2 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19
111030 میلگرد آجدار 36 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111029 میلگرد آجدار 34 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111028 میلگرد آجدار 32 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111027 میلگرد آجدار 30 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111026 میلگرد آجدار 28 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111025 میلگرد آجدار 25 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-11
111024 میلگرد آجدار 22 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-11
111023 میلگرد آجدار 20 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-11
111021 میلگرد آجدار 16 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-11
111020 میلگرد آجدار 14 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-11
111019 میلگرد آجدار 12 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-11
111018 میلگرد آجدار 10 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111017 میلگرد آجدار 10 12متری A2 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19
111016 میلگرد آجدار 8 12متری A2 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19

قیمت میلگرد آجدار فایکو

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
111076 میلگرد آجدار 12 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111034 میلگرد آجدار 8 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111045 میلگرد آجدار 36 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111044 میلگرد آجدار 34 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111043 میلگرد آجدار 32 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111042 میلگرد آجدار 30 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111041 میلگرد آجدار 28 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111040 میلگرد آجدار 25 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-11
111039 میلگرد آجدار 22 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-11
111038 میلگرد آجدار 20 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-11
111037 میلگرد آجدار 18 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-11
111036 میلگرد آجدار 16 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-11
111035 میلگرد آجدار 14 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-11
111033 میلگرد آجدار 10 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111032 میلگرد آجدار 10 12متری A2 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-19

قیمت میلگرد آجدار اصفهان

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
111060 میلگرد آجدار 36 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-17
111059 میلگرد آجدار 34 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111058 میلگرد آجدار 32 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111057 میلگرد آجدار 30 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111056 میلگرد آجدار 28 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-11
111055 میلگرد آجدار 25 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-11
111054 میلگرد آجدار 22 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-11
111053 میلگرد آجدار 20 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111052 میلگرد آجدار 18 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 282000 1402-02-11
111051 میلگرد آجدار 16 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111050 میلگرد آجدار 14 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-11
111049 میلگرد آجدار 12 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111048 میلگرد آجدار 10 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111047 میلگرد آجدار 10 12متری A2 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111046 میلگرد آجدار 8 12متری A2 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24

قیمت میلگرد آجدار ابهر

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
111061 میلگرد آجدار 8 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 285000 1402-03-08
111075 میلگرد آجدار 36 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111074 میلگرد آجدار 34 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111073 میلگرد آجدار 32 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111072 میلگرد آجدار 30 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111071 میلگرد آجدار 28 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
111070 میلگرد آجدار 25 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-11
111069 میلگرد آجدار 22 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-11
111068 میلگرد آجدار 20 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-11
111067 میلگرد آجدار 18 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-11
111066 میلگرد آجدار 16 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-11
111065 میلگرد آجدار 14 12متری A3 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-11
111064 میلگرد آجدار 12 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 277000 1402-03-08
111063 میلگرد آجدار 10 12متری A3 بنگاه تهران شاخه 276000 1402-03-08
111062 میلگرد آجدار 10 12متری A2 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-24

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد