امروز: جمعه 4 فروردین 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت پروفیل 0.7

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
0013 پروفیل مبلی 40*20 0.7 6متری کارخانه - 1401-03-28

قیمت پروفیل 2

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
411003 پروفیل ساختمانی 20*30 2 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 231000 1401-07-19
411002 پروفیل ساختمانی 30*30 2 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 231000 1401-07-19
411001 پروفیل ساختمانی 20*20 2 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 231000 1401-12-13

قیمت پروفیل 2.5

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
411012 پروفیل ساختمانی 60*60 2.5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 232000 1401-07-19
411011 پروفیل ساختمانی 40*60 2.5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 232000 1401-07-19
411010 پروفیل ساختمانی 40*40 2.5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 232000 1401-07-19
411009 پروفیل ساختمانی 30*40 2.5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 232000 1401-07-19
411008 پروفیل ساختمانی 20*40 2.5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 232000 1401-07-19
411007 پروفیل ساختمانی 60*30 2.5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 232000 1401-07-19
411006 پروفیل ساختمانی 50*30 2.5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 232000 1401-07-19
411005 پروفیل ساختمانی 40*30 2.5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 232000 1401-07-19
411004 پروفیل ساختمانی 30*30 2.5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 232000 1401-07-19

قیمت پروفیل 3

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
411017 پروفیل ساختمانی 100*100 3 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 232000 1401-07-19
411016 پروفیل ساختمانی 100*80 3 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 232000 1401-07-19
411015 پروفیل ساختمانی 90*90 3 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 232000 1401-07-19
411014 پروفیل ساختمانی 90*70 3 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 232000 1401-07-19
411013 پروفیل ساختمانی 80*60 3 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 232000 1401-07-19

قیمت پروفیل 4

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
411020 پروفیل ساختمانی 140*140 4 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 235000 1401-07-19
411019 پروفیل ساختمانی 130*130 4 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 235000 1401-07-19
411018 پروفیل ساختمانی 120*120 4 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 235000 1401-07-19

قیمت پروفیل 5

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
411023 پروفیل ساختمانی 140*140 5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 270000 1401-07-19
411022 پروفیل ساختمانی 130*130 5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 270000 1401-07-19
411021 پروفیل ساختمانی 120*120 5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 270000 1401-07-19

قیمت پروفیل 6

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
411026 پروفیل ساختمانی 140*140 6 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19
411025 پروفیل ساختمانی 130*130 6 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19
411024 پروفیل ساختمانی 120*120 6 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19

قیمت پروفیل 8

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
414008 پروفیل صنعتی 300*300 8 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19
414007 پروفیل صنعتی 250*250 8 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19
414006 پروفیل صنعتی 200*250 8 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19
414005 پروفیل صنعتی 200*200 8 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19
414004 پروفیل صنعتی 180*200 8 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19
414003 پروفیل صنعتی 200*150 8 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19
414002 پروفیل صنعتی 180*150 8 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19
414001 پروفیل صنعتی 150*150 8 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19

قیمت پروفیل 10

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
414016 پروفیل صنعتی 300*300 10 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414015 پروفیل صنعتی 250*250 10 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414014 پروفیل صنعتی 200*250 10 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414013 پروفیل صنعتی 200*200 10 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414012 پروفیل صنعتی 180*200 10 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19
414011 پروفیل صنعتی 200*150 10 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19
414010 پروفیل صنعتی 180*150 10 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19
414009 پروفیل صنعتی 150*150 10 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19

قیمت پروفیل 12

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
414024 پروفیل صنعتی 300*300 12 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414023 پروفیل صنعتی 250*250 12 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414022 پروفیل صنعتی 200*250 12 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414021 پروفیل صنعتی 200*200 12 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414020 پروفیل صنعتی 180*200 12 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414019 پروفیل صنعتی 200*150 12 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414018 پروفیل صنعتی 180*150 12 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414017 پروفیل صنعتی 150*150 12 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20

قیمت پروفیل 15

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
414032 پروفیل صنعتی 300*300 15 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414031 پروفیل صنعتی 250*250 15 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414030 پروفیل صنعتی 200*250 15 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414029 پروفیل صنعتی 200*200 15 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414028 پروفیل صنعتی 180*200 15 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414027 پروفیل صنعتی 200*150 15 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414026 پروفیل صنعتی 180*150 15 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414025 پروفیل صنعتی 150*150 15 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد