امروز: جمعه 12 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت پروفیل صنعتی 8

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
414008 پروفیل صنعتی 300*300 8 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19
414007 پروفیل صنعتی 250*250 8 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19
414006 پروفیل صنعتی 200*250 8 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19
414005 پروفیل صنعتی 200*200 8 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19
414004 پروفیل صنعتی 180*200 8 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19
414003 پروفیل صنعتی 200*150 8 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19
414002 پروفیل صنعتی 180*150 8 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19
414001 پروفیل صنعتی 150*150 8 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19

قیمت پروفیل صنعتی 10

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
414016 پروفیل صنعتی 300*300 10 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414015 پروفیل صنعتی 250*250 10 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414014 پروفیل صنعتی 200*250 10 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414013 پروفیل صنعتی 200*200 10 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414012 پروفیل صنعتی 180*200 10 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19
414011 پروفیل صنعتی 200*150 10 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19
414010 پروفیل صنعتی 180*150 10 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19
414009 پروفیل صنعتی 150*150 10 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19

قیمت پروفیل صنعتی 12

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
414024 پروفیل صنعتی 300*300 12 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414023 پروفیل صنعتی 250*250 12 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414022 پروفیل صنعتی 200*250 12 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414021 پروفیل صنعتی 200*200 12 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414020 پروفیل صنعتی 180*200 12 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414019 پروفیل صنعتی 200*150 12 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414018 پروفیل صنعتی 180*150 12 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414017 پروفیل صنعتی 150*150 12 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20

قیمت پروفیل صنعتی 15

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
414032 پروفیل صنعتی 300*300 15 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414031 پروفیل صنعتی 250*250 15 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414030 پروفیل صنعتی 200*250 15 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414029 پروفیل صنعتی 200*200 15 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414028 پروفیل صنعتی 180*200 15 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414027 پروفیل صنعتی 200*150 15 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414026 پروفیل صنعتی 180*150 15 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
414025 پروفیل صنعتی 150*150 15 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد