امروز: جمعه 12 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت پروفیل ساختمانی 2

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
411003 پروفیل ساختمانی 20*30 2 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 373000 1402-02-28
411002 پروفیل ساختمانی 30*30 2 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 373000 1402-02-28
411001 پروفیل ساختمانی 20*20 2 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 373000 1402-02-28

قیمت پروفیل ساختمانی 2.5

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
411012 پروفیل ساختمانی 60*60 2.5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 369000 1402-02-28
411011 پروفیل ساختمانی 40*60 2.5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 369000 1402-02-28
411010 پروفیل ساختمانی 40*40 2.5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 369000 1402-02-28
411009 پروفیل ساختمانی 30*40 2.5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 369000 1402-02-28
411008 پروفیل ساختمانی 20*40 2.5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 369000 1402-02-28
411007 پروفیل ساختمانی 60*30 2.5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 369000 1402-02-28
411006 پروفیل ساختمانی 50*30 2.5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 369000 1402-02-28
411005 پروفیل ساختمانی 40*30 2.5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 369000 1402-02-28
411004 پروفیل ساختمانی 30*30 2.5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 369000 1402-02-28

قیمت پروفیل ساختمانی 3

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
411017 پروفیل ساختمانی 100*100 3 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 369000 1402-02-28
411016 پروفیل ساختمانی 100*80 3 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 369000 1402-02-28
411015 پروفیل ساختمانی 90*90 3 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 369000 1402-02-28
411014 پروفیل ساختمانی 90*70 3 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 369000 1402-02-28
411013 پروفیل ساختمانی 80*60 3 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 369000 1402-02-28

قیمت پروفیل ساختمانی 4

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
411020 پروفیل ساختمانی 140*140 4 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 369000 1402-02-28
411019 پروفیل ساختمانی 130*130 4 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 369000 1402-02-28
411018 پروفیل ساختمانی 120*120 4 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 369000 1402-02-28

قیمت پروفیل ساختمانی 5

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
411023 پروفیل ساختمانی 140*140 5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1402-02-06
411022 پروفیل ساختمانی 130*130 5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1402-02-06
411021 پروفیل ساختمانی 120*120 5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1402-02-06

قیمت پروفیل ساختمانی 6

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
411026 پروفیل ساختمانی 140*140 6 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1402-02-06
411025 پروفیل ساختمانی 130*130 6 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1402-02-06
411024 پروفیل ساختمانی 120*120 6 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1402-02-06

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد