امروز: سه شنبه 11 بهمن 1401
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت پروفیل ساختمانی 2

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
411003 پروفیل ساختمانی 20*30 2 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 231000 1401-07-19
411002 پروفیل ساختمانی 30*30 2 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 231000 1401-07-19
411001 پروفیل ساختمانی 20*20 2 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 231000 1401-07-19

قیمت پروفیل ساختمانی 2.5

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
411012 پروفیل ساختمانی 60*60 2.5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 232000 1401-07-19
411011 پروفیل ساختمانی 40*60 2.5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 232000 1401-07-19
411010 پروفیل ساختمانی 40*40 2.5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 232000 1401-07-19
411009 پروفیل ساختمانی 30*40 2.5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 232000 1401-07-19
411008 پروفیل ساختمانی 20*40 2.5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 232000 1401-07-19
411007 پروفیل ساختمانی 60*30 2.5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 232000 1401-07-19
411006 پروفیل ساختمانی 50*30 2.5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 232000 1401-07-19
411005 پروفیل ساختمانی 40*30 2.5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 232000 1401-07-19
411004 پروفیل ساختمانی 30*30 2.5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 232000 1401-07-19

قیمت پروفیل ساختمانی 3

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
411017 پروفیل ساختمانی 100*100 3 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 232000 1401-07-19
411016 پروفیل ساختمانی 100*80 3 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 232000 1401-07-19
411015 پروفیل ساختمانی 90*90 3 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 232000 1401-07-19
411014 پروفیل ساختمانی 90*70 3 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 232000 1401-07-19
411013 پروفیل ساختمانی 80*60 3 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 232000 1401-07-19

قیمت پروفیل ساختمانی 4

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
411020 پروفیل ساختمانی 140*140 4 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 235000 1401-07-19
411019 پروفیل ساختمانی 130*130 4 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 235000 1401-07-19
411018 پروفیل ساختمانی 120*120 4 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 235000 1401-07-19

قیمت پروفیل ساختمانی 5

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
411023 پروفیل ساختمانی 140*140 5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 270000 1401-07-19
411022 پروفیل ساختمانی 130*130 5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 270000 1401-07-19
411021 پروفیل ساختمانی 120*120 5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 270000 1401-07-19

قیمت پروفیل ساختمانی 6

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
411026 پروفیل ساختمانی 140*140 6 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19
411025 پروفیل ساختمانی 130*130 6 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19
411024 پروفیل ساختمانی 120*120 6 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-19

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد