امروز: جمعه 12 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما
  • صفحه اصلی
  • انواع ورق
  • انواع ورق برش خورده
  • ورق A283 برش خورده

قیمت ورق A283 برش خورده 8mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
640001 2000*6000 8mm اکسین اهواز فابریک کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-03-09

قیمت ورق A283 برش خورده 10mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
640002 2000*6000 10mm اکسین اهواز فابریک کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-03-09

قیمت ورق A283 برش خورده 12mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
640003 2000*6000 12mm اکسین اهواز فابریک کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-03-09

قیمت ورق A283 برش خورده 15mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
640004 2000*6000 15mm اکسین اهواز فابریک کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-03-09

قیمت ورق A283 برش خورده 20mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
640005 2000*6000 20mm اکسین اهواز فابریک کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-03-09

قیمت ورق A283 برش خورده 25mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
640006 2000*6000 25mm اکسین اهواز فابریک کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-03-09

قیمت ورق A283 برش خورده 30mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
640007 2000*6000 30mm اکسین اهواز فابریک کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-03-09

قیمت ورق A283 برش خورده 35mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
640008 2000*6000 35mm اکسین اهواز فابریک کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-03-10

قیمت ورق A283 برش خورده 40mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
640009 2000*6000 40mm اکسین اهواز فابریک کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-03-10

قیمت ورق A283 برش خورده 45mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
640010 2000*6000 45mm اکسین اهواز فابریک کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-03-10

قیمت ورق A283 برش خورده 50mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
640011 2000*6000 50mm اکسین اهواز فابریک کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-03-10

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد