امروز: جمعه 4 فروردین 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

کد سایز ضخامت برند وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
621019 عرض 1.25 2mm هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-29
621018 عرض 1 2mm هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-24
621017 عرض 1.25 1.5mm هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-24
621016 عرض 1 1.5mm هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-24
621015 عرض 1.25 1.25mm هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 334300 1401-10-17
621014 عرض 1 1.25mm هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-23
621013 عرض 1.25 1mm هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-23
621012 عرض 1 1mm هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-23
621011 عرض 1.25 0.9mm هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-23
621010 عرض 1 0.9mm هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-23
621009 عرض 1.25 0.8mm هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-23
621008 عرض 1 0.8mm هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 334300 1401-10-17
621007 عرض 1.25 0.7mm هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 252300 1401-07-23
621006 عرض 1 0.7mm هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 339300 1401-10-17
621005 عرض 1.25 0.6mm هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-23
621004 عرض 1 0.6mm هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-23
621003 عرض 1.25 0.5mm هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-23
621002 عرض 1 0.5mm هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 279300 1401-10-17
621001 عرض 1 0.4mm هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-21

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد