امروز: سه شنبه 1 خرداد 1403
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت ورق سیاه 3mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
612064 عرض 1.5 3mm فولاد مبارکه شیت کارخانه کیلوگرم 365000 1402-08-27
612056 عرض 1.5 3mm فولاد مبارکه شیت کارخانه کیلوگرم 382000 1402-09-14

قیمت ورق سیاه 4mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
612065 عرض 1.5 4mm فولاد مبارکه شیت کارخانه کیلوگرم 375000 1402-09-14
612058 عرض 1.5 4mm فولاد مبارکه شیت کارخانه کیلوگرم 359000 1402-08-27

قیمت ورق سیاه 5mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
612066 عرض 1.5 5mm فولاد مبارکه شیت کارخانه کیلوگرم 349000 1402-08-27
612058 عرض 1.5 5mm فولاد مبارکه شیت کارخانه کیلوگرم 382000 1402-09-14

قیمت ورق سیاه 6mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
612065 عرض 1.5 6mm فولاد مبارکه شیت کارخانه کیلوگرم 348000 1402-08-27
612059 عرض 1.5 6mm فولاد مبارکه شیت کارخانه کیلوگرم 382000 1402-09-14

قیمت ورق سیاه 8mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
612066 عرض 1.5 8mm فولاد مبارکه شیت کارخانه کیلوگرم 352000 1402-08-27
612060 عرض 1.5 8mm فولاد مبارکه شیت کارخانه کیلوگرم 385000 1402-09-14
612001 1250*6000 8mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-05-24

قیمت ورق سیاه 8mm (ST52)

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
650001 2000*6000 8mm (ST52) اکسین اهواز شیت کارخانه کیلوگرم 415000 1402-09-14

قیمت ورق سیاه 10mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
612067 عرض 1.5 10mm فولاد مبارکه شیت کارخانه کیلوگرم 344000 1402-08-27
612061 عرض 1.5 10mm فولاد مبارکه شیت کارخانه کیلوگرم 366000 1402-09-14
612016 1500*6000 10mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-05-24
612002 1250*6000 10mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-05-24

قیمت ورق سیاه 10mm (ST52)

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
650002 2000*6000 10mm (ST52) اکسین اهواز شیت کارخانه کیلوگرم 385000 1402-09-14

قیمت ورق سیاه 12mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
612068 عرض 1.5 12mm فولاد مبارکه شیت کارخانه کیلوگرم 344000 1402-08-27
612062 عرض 1.5 12mm فولاد مبارکه شیت کارخانه کیلوگرم 362000 1402-09-14
612017 1500*6000 12mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-05-24

قیمت ورق سیاه 12mm (ST52)

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
650003 2000*6000 12mm (ST52) اکسین اهواز شیت کارخانه کیلوگرم 385000 1402-09-14

قیمت ورق سیاه 15mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
612069 عرض 1.5 15mm فولاد مبارکه شیت کارخانه کیلوگرم 344000 1402-08-27
612063 عرض 1.5 15mm فولاد مبارکه شیت کارخانه کیلوگرم 362000 1402-09-14
612049 1000*6000 15mm فولاد اصفهان شیت کارخانه کیلوگرم 204000 1402-05-24
612018 1500*6000 15mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم 325000 1402-06-05
612004 1250*6000 15mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم 297000 1402-06-05

قیمت ورق سیاه 15mm (ST52)

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
650004 2000*6000 15mm (ST52) اکسین اهواز شیت کارخانه کیلوگرم 362000 1402-09-14

قیمت ورق سیاه 20mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
612006 1250*6000 20mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم 272000 1402-07-23
612005 عرض 1.25 20mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم 259000 1402-09-14
612050 1000*6000 20mm فولاد اصفهان شیت کارخانه کیلوگرم 204000 1402-05-24
612019 1500*6000 20mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم 279000 1402-09-14

قیمت ورق سیاه 20mm (ST52)

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
650005 2000*6000 20mm (ST52) اکسین اهواز شیت کارخانه کیلوگرم 335000 1402-09-14
612054 1000*6000 20mm (ST52) فولاد اصفهان شیت کارخانه کیلوگرم 234000 1402-05-24

قیمت ورق سیاه 25mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
612051 1000*6000 25mm فولاد اصفهان شیت کارخانه کیلوگرم 204000 1402-06-12
612020 1500*6000 25mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم 279000 1402-09-14
612006 1250*6000 25mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم 259000 1402-09-14

قیمت ورق سیاه 25mm (ST52)

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
650006 2000*6000 25mm (ST52) اکسین اهواز شیت کارخانه کیلوگرم 350000 1402-09-14

قیمت ورق سیاه 30mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
612052 1000*6000 30mm فولاد اصفهان شیت کارخانه کیلوگرم 204000 1402-05-24
612021 1500*6000 30mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم 279000 1402-09-14
612007 1250*6000 30mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم 259000 1402-09-14

قیمت ورق سیاه 30mm (ST52)

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
650007 2000*6000 30mm (ST52) اکسین اهواز شیت کارخانه کیلوگرم 365000 1402-09-14
612055 1000*6000 30mm (ST52) فولاد اصفهان شیت کارخانه کیلوگرم 234000 1402-05-24

قیمت ورق سیاه 35mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
612053 1000*6000 35mm فولاد اصفهان شیت کارخانه کیلوگرم 204000 1402-05-24
612022 1500*6000 35mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم 279000 1402-09-14
612008 1250*6000 35mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم 259000 1402-09-14

قیمت ورق سیاه 35mm (ST52)

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
650008 2000*6000 35mm (ST52) فولاد اصفهان شیت کارخانه کیلوگرم 343000 1402-09-14

قیمت ورق سیاه 40mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
612023 1500*6000 40mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم 279000 1402-09-14
612009 1250*6000 40mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم 259000 1402-09-14

قیمت ورق سیاه 40mm (ST52)

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
650009 2000*6000 40mm (ST52) اکسین اهواز شیت کارخانه کیلوگرم 365000 1402-09-14

قیمت ورق سیاه 45mm (ST52)

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
650010 2000*6000 45mm (ST52) اکسین اهواز شیت کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-05-23

قیمت ورق سیاه 50mm (ST52)

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
650011 عرض 2 50mm (ST52) اکسین اهواز شیت کارخانه کیلوگرم 375000 1402-05-23

قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه یا ورق آهن به صورت شیت  و رول در سایزها و ضخامت های مختلف تعیین میشود. به طور کلی قیمت انواع ورق سیاه، براساس استاندارد تولید، میزان مقاومت و ویژگی های ساختاری متفاوت است و هزینه تولید و قیمت آنها در بازار یکسان نخواهد بود. علاوه بر این مسائل دیگری برای تولید کنندگان وجود دارد که هزینه ها را تغییر خواهد داد. نوع آلیاژ و مواد اولیه، جنس و رعایت استاندارد نیز در قیمت ورق موثر است. قیمت روز انواع ورق سیاه در سایت آهن آرمان اطلاع رسانی میشود و جهت مشاوره یا خرید میتوانید با همکاران ما در ارتباط باشید.ورق سیاه

ورق سیاه یکی از انواع محصولات فولادی است که در ضخامت های 3 تا 50 تولید میشود و قیمت ورق سیاه 1 میل، نسبت به سایر ورق ها کمتر است. در تعریف متالوژیکی، ورق ساخته شده با نورد گرم را ورق گرم یا ورق سیاه میگویند که در دمای بالاتر از 930 درجه سانتیگراد و تحت عملیات نورد فشاری و عملیات خاص فرم پذیری بهینه شده است. ورق سیاه از پرمصرف ترین محصولات بازار فولاد و آهن است و نمیتوان آنرا به تنهایی یک محصول نهایی دانست. زیرا ورق سیاه ساختمانی عمدتا برای ساخت محصولات فولادی ثانویه به کار میرود و انواع پروفیل، تسمه، تیرآهن و ... از ورق سیاه ساخته می شوند. ورق سیاه به خوبی گالوانیزه میشود و به این ترتیب می توان محصولات دیگری از آن به دست آورد.

فرآیند تولید ورق سیاه

برای تولید ورق سیاه ابتدا تختال های گداخته تا دمایی بالاتر از 1100 درجه سانتیگراد با آنالیز شیمیایی متناسب با محصول نهایی از کوره به سمت خط تولید حرکت میکند. در مرحله بعد لایه های اکسیدی ضخیم به صورت فلس روی تختال زدوده میشوند و پس از آن اسلب با استفاده از دستگاه رول پرس تا ضخامت و عرض مشخص فشرده میگردد. بعد از سایزینگ اسلب ها، ضخامت ورق کاهش می یابد و در حالی که هنوز حالت گداخته دارد، در باکس جمع آوری کویل به صورت کلافی پیچیده میشود. سپس کلاف باز میشود و ابتدا و انتهای آن به وسیله گیوتین بریده میشود. پس از این مرحله نوبت اکسید زدایی است و بعد از آن ورق به وسیله غلطک های هیدرولیکی بسیار قوی و سنگین در معرض نورد نهایی قرار میگیرند. مرحله بعد خنک سازی ورق تولید شده است تا آماده رول شود. مرحله نهایی شامل بسته بندی و مارک کردن ورق است. پیش از ارسال لازم است رول ورق ها وزن کشی شوند.

انواع ورق سیاه

ورق سیاه براساس کاربرد، ترکیب مواد اولیه و شکل ظاهری دسته بندی میشود. به این ترتیب ورق نورد گرم یا ورق سیاه شامل انواع زیر است:

ورق سیاه فابریک یا شیت : ورق سیاه شیت با ضخامت بیشتر از 15 میلیمتر و در سایز مورد نیاز مشتری قابل تولید است. ابعاد ورق شیت شامل ۱۰۰۰×۲۰۰۰ و ۱۲۵۰×۲۵۰۰ و ۱۰۰۰×۶۰۰۰ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰ و ۲۰۰۰×۶۰۰۰ و ۲۰۰۰×۱۲۰۰۰ بیشترین کاربرد را در مقایسه با ابعاد دیگر دارند. دو گرید St37 و St52 برای ورق سیاه معمولی و سیاه هستند. ورق سیاه St37 با درصد کربن پایین در ساختمان سازی کاربرد دارد و ورق سیاه St52 به عنوان ورق صنعتی در صنایع سنگین استفاده میشود.

ورق سیاه رول شده یا کلاف : ورق سیاه رول شده در عرض 1000، 1250، 1500 و 2000 میلیمتر با ضخامت 1.5 تا 15 میلیمتر با طول نامحدود طول می گردد.

ویژگی و کاربرد ورق سیاه

مهمترین ویژگی ورق سیاه، کاربرد مختلف آن است. ورق سیاه به طور کلی شامل دو نوع صنعتی و معمولی میشود که کاربرد صنعتی و ساختمانی دارد. به طور کلی این محصول در ساخت انواع پروفیل های ساختمانی بسته یا باز شامل قوطی، ستونی، پروفیل Z، فرانسوی و چهارچوب و سایر مقاطع فولادی نظیر انواع تیر ورق، ناودانی، نبشی و سپری، ورق پانچ، تسمه و زهوارهای فولادی کاربرد دارد. این مقطع فولادی همچنین در ساخت گاردریل و تجهیزات ترافیکی، تانک و مخازن ذخیره سازی مشتقات نفتی، کشتی سازی و دیگر تجهیزات دریایی و صنایع عظیم مورد استفاده می باشد.

عوامل موثر بر قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه بر اساس جنس و مواد اولیه به کار رفته در ساخت آن و همچنین رعایت استاندارد تعیین میشود. انواع ورق سیاه براساس وزن و ضخامت در قیمت متفاوت هستند و هر چه ضخامت ورق بالاتر باشد، وزن آن نیز بالاتر خواهد بود. به این ترتیب ورق با وزن بالاتر، قیمت بالاتری نیز دارد. ابعاد و اندازه ورق نیز در تعیین قیمت موثرند که در جدول ابتدای صفحه قابل مشاهده اند. قیمت ورق سیاه به صورت روزانه در سایت آهن آرمان به روز رسانی میشود و برای مشتریان قابل دسترس است.

کارخانه‌های تولید کننده ورق سیاه

تولید ورق سیاه در ایران توسط کارخانه فولاد اکسین اهواز، کارخانه فولاد مبارکه اصفهان، مجتمع فولاد گیلان و کارخانه فولاد کاویان انجام میشود.

انواع ضخامت ورق سیاه

ورق سیاه در ضخامت 6 به بالا و با عرض 2000 میلیمتر عرضه میشود. ضخامت ورق بین 1.2 میلیمتر تا 16 میلیمتر است و براساس نیاز مشتری به صورت سفارشی نیز میتوان ابعاد ورق سیاه را تغییر داد.  

آیا ورق سیاه با ضخامت کمتر از 2 میلی متر در بازار موجود می باشد؟

کمترین ضخامت ورق سیاه موجود در بازار 2 میلی متر است و بیشترین ضخامت آن 100 میلی متر می باشد.

آیا امکان برش ورق سیاه به ابعاد دلخواه وجود دارد؟

ورق سیاه با ابعاد سفارشی مشتری برش داده میشود و قابل ارائه می باشد.

ورق سیاه فولادمبارکه تا چه ضخامتی موجود می باشد؟

ورق سیاه مبارکه با ضخامت 2 و 2.5 میلمتر با عرض 1 و 1.25، با ضخامت های 3 و 4 میلیمتر را با عرض 1.25 و 1.5 ، ضخامت های 5، 6، 8، 10، 12 و 15 میلیمتر را در عرض 1.5 متر تولید می‌کند. همچنین این کارخانه به صورت سفارشی ورق‌های 8 میلیمتر خود را با عرض 1.25 متر نیز تولید می‌نماید.

حداقل تناژ قابل خرید ورق سیاه چه میزان می باشد؟

حداقل تناژ قابل خرید ورق سیاه، براساس نیاز مشتری تعیین میشود و قابل سفارش می باشد.

تفاوت ورق سیاه و ورق گرم چیست؟

ورق گرم به دلیل شکل ظاهری که پس از پایان روند تولید دارد، دارای فلس و دوده است و به این دلیل به ورق سیاه شهرت دارد.

پر فروش ‌ترین ضخامت ورق سیاه کدام است؟

ورق سیاه در ضخامت های مختلف، کاربردهای متفاوتی دارد. این محصول به عنوان ماده اولیه برای ساخت سایر قطعات فولادی نیز پرکاربرد است و ضخامت آن براساس نیاز و کاربرد تعیین میشود.

محصولات

آرمان گستر اقتدار
بازار اینترنتی آهن و فولاد