امروز: چهارشنبه 2 فروردین 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت ورق سیاه 8mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
612001 1250*6000 8mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20

قیمت ورق سیاه 10mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
612016 1500*6000 10mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20
612002 1250*6000 10mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20

قیمت ورق سیاه 12mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
612017 1500*6000 12mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-20

قیمت ورق سیاه 15mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
612049 1000*6000 15mm فولاد اصفهان شیت کارخانه کیلوگرم 204000 1401-07-20
612018 1500*6000 15mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم 219000 1401-07-20
612004 1250*6000 15mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم 1401-11-12

قیمت ورق سیاه 20mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
612050 1000*6000 20mm فولاد اصفهان شیت کارخانه کیلوگرم 204000 1401-07-21
612019 1500*6000 20mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم 294000 1401-11-26

قیمت ورق سیاه 20mm (ST52)

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
612054 1000*6000 20mm (ST52) فولاد اصفهان شیت کارخانه کیلوگرم 234000 1401-07-21

قیمت ورق سیاه 25mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
612051 1000*6000 25mm فولاد اصفهان شیت کارخانه کیلوگرم 204000 1401-07-21
612020 1500*6000 25mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم 294000 1401-11-26
612006 1250*6000 25mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم 274000 1401-11-26

قیمت ورق سیاه 30mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
612052 1000*6000 30mm فولاد اصفهان شیت کارخانه کیلوگرم 204000 1401-07-21
612021 1500*6000 30mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم 294000 1401-11-26
612007 1250*6000 30mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم 274000 1401-11-26

قیمت ورق سیاه 30mm (ST52)

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
612055 1000*6000 30mm (ST52) فولاد اصفهان شیت کارخانه کیلوگرم 234000 1401-07-21

قیمت ورق سیاه 35mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
612053 1000*6000 35mm فولاد اصفهان شیت کارخانه کیلوگرم 204000 1401-07-21
612022 1500*6000 35mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم 294000 1401-11-26
612008 1250*6000 35mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم 274000 1401-11-26

قیمت ورق سیاه 40mm

کد ابعاد ضخامت کشور/کارخانه وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
612023 1500*6000 40mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم 294000 1401-11-26
612009 1250*6000 40mm کاویان شیت کارخانه کیلوگرم 274000 1401-11-26

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد