امروز: جمعه 8 مهر 1401
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت هاش HEA

کد سایز استاندارد طول وزن محصول محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
221024 1000 HEA 6متری 3264 --- کارخانه کیلوگرم 570000 1401-06-22
221023 100 HEA 6متری --- کارخانه کیلوگرم 570000 1401-06-22
221022 700 HEA 6متری 2448 --- کارخانه کیلوگرم 570000 1401-06-22
221021 700 HEA 12متری 2448 --- کارخانه کیلوگرم 570000 1401-06-22
2280 650 HEA 12متری --- کارخانه کیلوگرم 570000 1401-06-22
221019 600 HEA 12متری 2136 --- کارخانه کیلوگرم 570000 1401-06-22
221018 550 HEA 12متری 1992 --- کارخانه کیلوگرم 570000 1401-06-22
221017 500 HEA 6متری 1860 --- کارخانه کیلوگرم 570000 1401-06-21
221016 450 HEA 12متری 1680 --- کارخانه کیلوگرم 570000 1401-06-21
221015 400 HEA 12متری 1500 --- کارخانه کیلوگرم 570000 1401-06-21
221014 360 HEA 12متری 1344 --- کارخانه کیلوگرم 570000 1401-06-21
221013 340 HEA 12متری 1260 --- کارخانه کیلوگرم 570000 1401-06-21
221012 320 HEA 12متری 1170 --- کارخانه کیلوگرم 570000 1401-06-21
221011 300 HEA 12متری 1050 --- کارخانه کیلوگرم 600000 1401-06-21
221010 100 HEA 6متری 920 --- کارخانه کیلوگرم 550000 1401-06-21
221009 260 HEA 12متری 820 --- کارخانه کیلوگرم 550000 1401-06-21
221008 240 HEA 12متری 720 --- کارخانه کیلوگرم 620000 1401-06-21
221007 220 HEA 12متری 610 --- کارخانه کیلوگرم 550000 1401-06-21
221006 200 HEA 12متری 510 --- کارخانه کیلوگرم 240000 1401-06-21
221005 180 HEA 12متری 425 --- کارخانه کیلوگرم 310000 1401-06-21
221004 160 HEA 12متری 360 --- کارخانه کیلوگرم 275000 1401-06-21
221003 140 HEA 12متری 295 --- کارخانه کیلوگرم 230000 1401-06-21
221002 120 HEA 12متری 240 --- کارخانه کیلوگرم 450000 1401-06-21
221001 100 HEA 12متری 200 --- کارخانه کیلوگرم 450000 1401-06-21

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد