امروز: شنبه 20 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت هاش HEA

کد سایز استاندارد طول وزن محصول محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
221011 300 HEA 12متری 1050 --- کارخانه کیلوگرم 710000 1402-03-02
221024 1000 HEA 12متری 3264 --- کارخانه کیلوگرم 730000 1402-03-08
221023 900 HEA 12متری 3024 --- کارخانه کیلوگرم 730000 1402-03-08
221022 800 HEA 12متری 2688 --- کارخانه کیلوگرم 730000 1402-03-08
221021 700 HEA 12متری 2448 --- کارخانه کیلوگرم 730000 1402-03-08
2280 650 HEA 12متری 2280 --- کارخانه کیلوگرم 730000 1402-03-08
221019 600 HEA 12متری 2136 --- کارخانه کیلوگرم 730000 1402-03-08
221018 550 HEA 12متری 1992 --- کارخانه کیلوگرم 730000 1402-03-08
221017 500 HEA 12متری 1860 --- کارخانه کیلوگرم 730000 1402-03-08
221016 450 HEA 12متری 1680 --- کارخانه کیلوگرم 730000 1402-03-08
221015 400 HEA 12متری 1500 --- کارخانه کیلوگرم 730000 1402-03-08
221014 360 HEA 12متری 1344 --- کارخانه کیلوگرم 730000 1402-03-08
221013 340 HEA 12متری 1260 --- کارخانه کیلوگرم 730000 1402-03-08
221012 320 HEA 12متری 1170 --- کارخانه کیلوگرم 730000 1402-03-08
221011 300 HEA 12متری 1050 --- کارخانه کیلوگرم 690000 1402-03-08
221010 280 HEA 12متری 920 --- کارخانه کیلوگرم 690000 1402-03-08
221009 260 HEA 12متری 820 --- کارخانه کیلوگرم 690000 1402-03-08
221008 240 HEA 12متری 720 --- کارخانه کیلوگرم 690000 1402-03-08
221007 220 HEA 12متری 610 --- کارخانه کیلوگرم 690000 1402-03-08
221006 200 HEA 12متری 510 --- کارخانه کیلوگرم 350000 1402-03-08
221005 180 HEA 12متری 425 --- کارخانه کیلوگرم 310000 1402-03-08
221004 160 HEA 12متری 360 --- کارخانه کیلوگرم 315000 1402-03-08
221003 140 HEA 12متری 295 --- کارخانه کیلوگرم 305000 1402-03-08
221002 120 HEA 12متری 240 --- کارخانه کیلوگرم 640000 1402-03-08
221001 100 HEA 12متری 200 --- کارخانه کیلوگرم 640000 1402-03-08

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد