امروز: سه شنبه 11 بهمن 1401
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت هاش HEA

کد سایز استاندارد طول وزن محصول محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
221024 1000 HEA 6متری 3264 --- کارخانه کیلوگرم 700000 1401-10-13
221023 100 HEA 6متری --- کارخانه کیلوگرم 700000 1401-10-13
221022 700 HEA 6متری 2448 --- کارخانه کیلوگرم 700000 1401-10-13
221021 700 HEA 12متری 2448 --- کارخانه کیلوگرم 700000 1401-10-13
2280 650 HEA 12متری --- کارخانه کیلوگرم 570000 1401-10-13
221019 600 HEA 12متری 2136 --- کارخانه کیلوگرم 700000 1401-10-13
221018 550 HEA 12متری 1992 --- کارخانه کیلوگرم 700000 1401-10-13
221017 500 HEA 6متری 1860 --- کارخانه کیلوگرم 700000 1401-10-13
221016 450 HEA 12متری 1680 --- کارخانه کیلوگرم 700000 1401-10-13
221015 400 HEA 12متری 1500 --- کارخانه کیلوگرم 700000 1401-10-13
221014 360 HEA 12متری 1344 --- کارخانه کیلوگرم 700000 1401-10-13
221013 340 HEA 12متری 1260 --- کارخانه کیلوگرم 700000 1401-10-13
221012 320 HEA 12متری 1170 --- کارخانه کیلوگرم 700000 1401-10-13
221011 300 HEA 12متری 1050 --- کارخانه کیلوگرم 700000 1401-10-13
221010 100 HEA 6متری 920 --- کارخانه کیلوگرم 600000 1401-10-13
221009 260 HEA 12متری 820 --- کارخانه کیلوگرم 660000 1401-10-13
221008 240 HEA 12متری 720 --- کارخانه کیلوگرم 660000 1401-10-13
221007 220 HEA 12متری 610 --- کارخانه کیلوگرم 660000 1401-10-13
221006 200 HEA 12متری 510 --- کارخانه کیلوگرم 280000 1401-10-13
221005 180 HEA 12متری 425 --- کارخانه کیلوگرم 280000 1401-10-13
221004 160 HEA 12متری 360 --- کارخانه کیلوگرم 350000 1401-10-13
221003 140 HEA 12متری 295 --- کارخانه کیلوگرم 280000 1401-10-13
221002 120 HEA 12متری 240 --- کارخانه کیلوگرم 590000 1401-10-13
221001 100 HEA 12متری 200 --- کارخانه کیلوگرم 590000 1401-10-13

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد