امروز: سه شنبه 12 مهر 1401
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت نبشی ------

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
312053 سپری 60×60 6 6متری بنگاه تهران شاخه 189000 1401-06-28
312052 سپری 50×50 5 6متری بنگاه تهران شاخه 184000 1401-06-28
312051 سپری 40×40 4 6متری بنگاه تهران شاخه 184000 1401-06-28
312050 سپری 30×30 3 6متری بنگاه تهران شاخه 187000 1401-06-28
312039 نبشی استاندارد 10×10 10 12متری بنگاه تهران شاخه 172000 1401-06-29
312019 نبشی استاندارد 7×7 5 6متری بنگاه تهران شاخه 195000 1401-06-29
312049 نبشی استاندارد 20×20 20 12متری بنگاه تهران شاخه 400000 1401-06-29
312047 نبشی استاندارد 16×16 16 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-29
312048 نبشی استاندارد 18×18 18 12متری بنگاه تهران شاخه 400000 1401-06-29
312046 نبشی استاندارد 16×16 14 12متری بنگاه تهران شاخه 320000 1401-06-29
312045 نبشی استاندارد 15×15 15 12متری بنگاه تهران شاخه 280000 1401-06-29
312044 نبشی استاندارد 15×15 12 12متری بنگاه تهران شاخه 320000 1401-06-29
312043 نبشی استاندارد 14×14 14 12متری بنگاه تهران شاخه 350000 1401-06-29
312042 نبشی استاندارد 14×14 12 12متری بنگاه تهران شاخه 350000 1401-06-29
312041 نبشی استاندارد 12×12 12 12متری بنگاه تهران شاخه 225000 1401-06-29
312040 نبشی استاندارد 10×10 10 12متری بنگاه تهران شاخه 172000 1401-06-29
312037 نبشی استاندارد 10×10 7 12متری بنگاه تهران شاخه 210000 1401-06-29
312038 نبشی استاندارد 10×10 8 12متری بنگاه تهران شاخه 210000 1401-06-29
312036 نبشی استاندارد 9×9 9 12متری بنگاه تهران شاخه 270000 1401-06-29
312035 نبشی استاندارد 9×9 8 12متری بنگاه تهران شاخه 270000 1401-06-29
312034 نبشی استاندارد 9×9 7 12متری بنگاه تهران شاخه 270000 1401-06-29
312033 نبشی استاندارد 8×8 8 12متری بنگاه تهران شاخه 172000 1401-06-29
312032 نبشی استاندارد 8×8 7 12متری بنگاه تهران شاخه 210000 1401-06-29
312031 نبشی استاندارد 8×8 6 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-29
312030 نبشی استاندارد 7×7 7 12متری بنگاه تهران شاخه 175000 1401-06-29
312029 نبشی استاندارد 7×7 6 12متری بنگاه تهران شاخه 195000 1401-06-29
312027 نبشی استاندارد 10×10 10 6متری بنگاه تهران شاخه 165000 1401-06-29
312025 نبشی استاندارد 8×8 8 6متری بنگاه تهران شاخه 165000 1401-06-29
312024 نبشی استاندارد 8×8 8 6متری بنگاه تهران شاخه 165000 1401-06-29
312023 نبشی استاندارد 8×8 7 6متری بنگاه تهران شاخه 170000 1401-06-29
312022 نبشی استاندارد 8×8 6 6متری بنگاه تهران شاخه 180000 1401-06-29
312021 نبشی استاندارد 7×7 7 6متری بنگاه تهران شاخه 175000 1401-06-29
312020 نبشی استاندارد 7×7 6 6متری بنگاه تهران شاخه 195000 1401-06-29
312018 نبشی استاندارد 7×7 4 6متری بنگاه تهران شاخه 195000 1401-06-29
312017 نبشی استاندارد 6×6 6 6متری بنگاه تهران شاخه 173000 1401-06-29
312015 نبشی استاندارد 6×6 5 6متری بنگاه تهران شاخه 173000 1401-06-29
312016 نبشی استاندارد 6×6 4 6متری بنگاه تهران شاخه 178000 1401-06-29
312014 نبشی استاندارد 5×5 5 6متری بنگاه تهران شاخه 173000 1401-06-29
312013 نبشی استاندارد 5×5 4 6متری بنگاه تهران شاخه 173000 1401-06-29
312012 نبشی استاندارد 5×5 3 6متری بنگاه تهران شاخه 178000 1401-06-29
312011 نبشی استاندارد 4×4 4 6متری بنگاه تهران شاخه 173000 1401-06-29
312010 نبشی استاندارد 4×4 3 6متری بنگاه تهران شاخه 174000 1401-06-29
312009 نبشی استاندارد 4×4 2 6متری بنگاه تهران شاخه 180000 1401-06-29
312008 نبشی استاندارد 3×3 3 6متری بنگاه تهران شاخه 178000 1401-06-29
312005 نبشی استاندارد 3×3 2 6متری بنگاه تهران شاخه 174000 1401-06-29
312004 نبشی استاندارد 2/5×2/5 3 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-29
312003 نبشی استاندارد 2/5×2/5 2 6متری بنگاه تهران شاخه 250000 1401-06-29
312002 نبشی استاندارد 2×2 3 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-29
312001 نبشی استاندارد 2×2 2 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-29

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد