امروز: جمعه 12 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت نبشی استاندارد آریان فولاد

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
312018 نبشی استاندارد 7×7 5 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-09
312127 نبشی استاندارد 12×12 12 6متری بنگاه تهران شاخه 285000 1402-03-08
312039 نبشی استاندارد 10×10 10 12متری بنگاه تهران شاخه 315000 1402-03-08
312019 نبشی استاندارد 7×7 5 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-19
312049 نبشی استاندارد 20×20 20 12متری بنگاه تهران شاخه 550000 1402-03-10
312047 نبشی استاندارد 16×16 16 12متری بنگاه تهران شاخه 550000 1402-03-08
312048 نبشی استاندارد 18×18 18 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-10-13
312046 نبشی استاندارد 16×16 14 12متری بنگاه تهران شاخه 440000 1402-03-08
312045 نبشی استاندارد 15×15 15 12متری بنگاه تهران شاخه 400000 1402-03-08
312044 نبشی استاندارد 15×15 12 12متری بنگاه تهران شاخه 440000 1402-03-08
312043 نبشی استاندارد 14×14 14 12متری بنگاه تهران شاخه 440000 1402-03-08
312042 نبشی استاندارد 14×14 12 12متری بنگاه تهران شاخه 440000 1402-03-08
312041 نبشی استاندارد 12×12 12 12متری بنگاه تهران شاخه 360000 1402-03-08
312040 نبشی استاندارد 12×12 10 12متری بنگاه تهران شاخه 360000 1402-03-08
312037 نبشی استاندارد 10×10 7 12متری بنگاه تهران شاخه 380000 1402-03-08
312038 نبشی استاندارد 10×10 8 12متری بنگاه تهران شاخه 360000 1402-03-08
312036 نبشی استاندارد 9×9 9 12متری بنگاه تهران شاخه 380000 1402-03-08
312035 نبشی استاندارد 9×9 8 12متری بنگاه تهران شاخه 380000 1402-03-08
312034 نبشی استاندارد 9×9 7 12متری بنگاه تهران شاخه 380000 1402-03-08
312033 نبشی استاندارد 8×8 8 12متری بنگاه تهران شاخه 300000 1402-03-08
312032 نبشی استاندارد 8×8 7 12متری بنگاه تهران شاخه 300000 1402-03-08
312031 نبشی استاندارد 8×8 6 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-09
312030 نبشی استاندارد 7×7 7 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-09
312029 نبشی استاندارد 7×7 6 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-09
312027 نبشی استاندارد 10×10 10 6متری بنگاه تهران شاخه 270000 1402-03-08
312025 نبشی استاندارد 10×10 8 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-09
312024 نبشی استاندارد 8×8 8 6متری بنگاه تهران شاخه 275000 1402-03-08
312023 نبشی استاندارد 8×8 6 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-09
312021 نبشی استاندارد 7×7 7 6متری بنگاه تهران شاخه 280000 1402-03-08
312020 نبشی استاندارد 7×7 6 6متری بنگاه تهران شاخه 300000 1402-03-08
312018 نبشی استاندارد 7×7 4 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-09
312017 نبشی استاندارد 6×6 6 6متری بنگاه تهران شاخه 276000 1402-03-08
312015 نبشی استاندارد 6×6 5 6متری بنگاه تهران شاخه 276000 1402-03-08
312016 نبشی استاندارد 6×6 4 6متری بنگاه تهران شاخه 276000 1402-03-08
312014 نبشی استاندارد 5×5 5 6متری بنگاه تهران شاخه 276000 1402-03-08
312013 نبشی استاندارد 5×5 4 6متری بنگاه تهران شاخه 276000 1402-03-08
312012 نبشی استاندارد 5×5 3 6متری بنگاه تهران شاخه 276000 1402-03-08
312011 نبشی استاندارد 4×4 4 6متری بنگاه تهران شاخه 276000 1402-03-08
312010 نبشی استاندارد 4×4 3 6متری بنگاه تهران شاخه 285000 1402-03-08
312009 نبشی استاندارد 4×4 2 6متری بنگاه تهران شاخه 300000 1402-03-08
312008 نبشی استاندارد 3×3 3 6متری بنگاه تهران شاخه 290000 1402-03-08
312005 نبشی استاندارد 3×3 2 6متری بنگاه تهران شاخه 285000 1402-03-08
312004 نبشی استاندارد 2/5×2/5 3 6متری بنگاه تهران شاخه 295000 1402-03-08
312003 نبشی استاندارد 2/5×2/5 2 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-09
312002 نبشی استاندارد 2×2 3 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-10-13
312001 نبشی استاندارد 2×2 2 6متری بنگاه تهران شاخه 560000 1402-03-08

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد