امروز: دوشنبه 1 مرداد 1403
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت ناودانی وارداتی

کد نوع سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
321013 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 12 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1403-03-29
321012 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 10 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1403-03-29
321011 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 8 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1403-03-29
321010 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 6 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1403-03-29
321009 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 6 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1403-03-29
321008 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 6 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1403-03-29
321007 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 6 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1403-03-29
321006 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 6 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1403-03-29
321005 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 6 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1403-03-29
321004 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1403-03-29
321003 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1403-03-29
321002 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 4 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1403-03-29
321001 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 4 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1403-03-29

قیمت ناودانی استاندارد اروپا

کد نوع سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
323021 ناودانی استاندارد اروپا 40 12متری بنگاه تهران کیلوگرم 670000 1403-04-18
323020 ناودانی استاندارد اروپا 38 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1403-04-18
323020 ناودانی استاندارد اروپا 35 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1403-04-18
323018 ناودانی استاندارد اروپا 32 12متری بنگاه تهران کیلوگرم 770000 1403-04-18
323017 ناودانی استاندارد اروپا 30 12متری بنگاه تهران کیلوگرم 670000 1403-04-18
323016 ناودانی استاندارد اروپا 28 12متری بنگاه تهران کیلوگرم 560000 1403-04-18
323015 ناودانی استاندارد اروپا 26 12متری بنگاه تهران کیلوگرم 560000 1403-04-18
323014 ناودانی استاندارد اروپا 24 12متری بنگاه تهران کیلوگرم 330000 1403-04-18
323013 ناودانی استاندارد اروپا 22 12متری بنگاه تهران کیلوگرم 395000 1403-04-18
323012 ناودانی استاندارد اروپا 20 12متری بنگاه تهران کیلوگرم 315000 1403-04-18
323011 ناودانی استاندارد اروپا 18 12متری بنگاه تهران کیلوگرم 395000 1403-04-18
323010 ناودانی استاندارد اروپا 16 12متری بنگاه تهران کیلوگرم 320000 1403-04-18
323009 ناودانی استاندارد اروپا 14 12متری بنگاه تهران کیلوگرم 320000 1403-04-18
323008 ناودانی استاندارد اروپا 12 12متری بنگاه تهران کیلوگرم 325000 1403-04-18
323007 ناودانی استاندارد اروپا 10 12متری بنگاه تهران کیلوگرم 320000 1403-04-18
323006 ناودانی استاندارد اروپا 8 12متری بنگاه تهران کیلوگرم 325000 1403-04-18
323005 ناودانی استاندارد اروپا 6.5 12متری بنگاه تهران کیلوگرم 650000 1403-04-18
323004 ناودانی استاندارد اروپا 6.5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 650000 1403-04-18
323003 ناودانی استاندارد اروپا 5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1403-04-18
323002 ناودانی استاندارد اروپا 5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 390000 1403-04-18
323001 ناودانی استاندارد اروپا 4 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 390000 1403-04-18

قیمت ناودانی تولید داخل

کد نوع سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
322029 ناودانی استاندارد داخلی 20 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1403-05-01
322027 ناودانی استاندارد داخلی 18 12متری بنگاه تهران کیلوگرم 370000 1403-05-01
322026 ناودانی استاندارد داخلی 16 12متری بنگاه تهران کیلوگرم 315000 1403-05-01
322024 ناودانی استاندارد داخلی 16 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 320000 1403-04-06
322025 ناودانی استاندارد داخلی 16 12متری بنگاه تهران کیلوگرم 315000 1403-05-01
322023 ناودانی استاندارد داخلی 16 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 320000 1403-04-06
322022 ناودانی استاندارد داخلی 14 12متری بنگاه تهران کیلوگرم 315000 1403-05-01
322020 ناودانی استاندارد داخلی 14 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 310000 1403-04-06
322021 ناودانی استاندارد داخلی 14 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1403-05-01
322019 ناودانی استاندارد داخلی 14 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1403-04-06
322018 ناودانی استاندارد داخلی 12 12متری بنگاه تهران کیلوگرم 308000 1403-05-01
322016 ناودانی استاندارد داخلی 12 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 310000 1403-04-06
322017 ناودانی استاندارد داخلی 12 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1403-05-01
322015 ناودانی استاندارد داخلی 12 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1403-04-06
322014 ناودانی استاندارد داخلی 10 12متری بنگاه تهران کیلوگرم 308000 1403-05-01
322012 ناودانی استاندارد داخلی 10 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 308000 1403-04-06
322013 ناودانی استاندارد داخلی 10 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1403-05-01
322011 ناودانی استاندارد داخلی 10 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 313000 1403-04-06
322010 ناودانی استاندارد داخلی 8 12متری بنگاه تهران کیلوگرم 308000 1403-05-01
322008 ناودانی استاندارد داخلی 8 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 308000 1403-04-06
322009 ناودانی استاندارد داخلی 8 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1403-05-01
322007 ناودانی استاندارد داخلی 8 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 313000 1403-04-06
322005 ناودانی استاندارد داخلی 6 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 310000 1403-04-06
322004 ناودانی استاندارد داخلی 6 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 310000 1403-04-06
322002 ناودانی استاندارد داخلی 5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1403-04-06
322001 ناودانی استاندارد داخلی 5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 390000 1403-04-06

قیمت ناودانی

قیمت ناودانی از مهمترین شاخص های اقتصادی کشور است و نماد توسعه اقتصادی به شمار میرود. این شاخص، روزانه توسط بورس اطلاع رسانی میشود. قیمت این محصول به میزان عرضه و تقاضای بازار، کیفیت و شرایط بازار بستگی دارد. رشد اقتصادی، نرخ جمعیت، سیاست های داخلی و خارجی و شرایط بین الملل در قیمت ناودانی موثرند. به طور کلی میتوان نتیجه گرفت کنترل قیمت ناودانی بر توسعه اقتصادی کشور موثر است. اگر قیمت این محصول در بازه زمانی مشخص تغییر کند، میتواند عدم اطمینان در بازار ایجاد کند و رشد اقتصادی را برهم بزند. تلاش برای کاهش نوسانات بازار و پایداری قیمت ها همیشه از اهداف اصلی سیاست گذاران بوده است.ناودانی چیست

ناودانی از مهمترین محصولات فولادی است که در صنایع مختلف و ساخت و ساز کاربرد زیادی دارد. انواع این محصول در سایز و استاندارد خاصی تولید میشود و کاربردهای متفاوتی دارد. قیمت ناودانی نیز بسته به سایز و کیفیت و همچنین شرایط بازار میتواند متفاوت باشد. ناودانی از دسته پروفیل های فولادی با مقاطع باز است که شکل ظاهری شبیه به  U یا C انگلیسی دارد. این محصول با دو استاندارد UPN و UPE در بازار آهن عرضه میشود و کاربرد زیادی در ساختمان سازی، احداث پل و خودرو سازی و ... دارد.

انواع ناودانی

ناودانی براساس وزن و طول به انواع مختلف تقسیم میشود. ناودانی به لحاظ وزن شامل ناودانی اروپایی و هم وزن اروپایی است که ناودانی سنگین وزن هستند. ناودانی ساختمان میتواند سنگین یا سبک باشد و در ساخت و ساز معمولا از ناودانی سبک استفاده میشود. ناودانی در طول 6 و 12 متری تولید میشود و در مورادی میتواند کمتر از 6 متر نیز باشد. در این به آن ناودانی نرمال میگویند.

روش تولید ناودانی

برای تولید ناودانی چهار روش وجود دارد که کیفیت محصول تولیدی هرکدام از این روش ها متفاوت است.

تولید ناودانی به روش پرسی

در این روش از دستگاه پرس استفاده میشود و امروزه استفاده از دستگاه رول فرمینگ نیز متداول است. در این روش ابتدا ورق با ضخامت مناسب بریده میشود و سپس وارد دستگاه رول فرمینگ خواهد شد. در این مرحله توسط غلتک ها و با اعمال فشار به شکل ناودانی در می آید. روش پرسی برای تولید ناودانی کم هزینه و ساده است و بسیار مقرون به صرفه می باشد. ناودنای در این روش دارای لبه هایی صاف خواهد بود که برای استفاده در ساختمان بسیار مناسب است. به طور کلی برای ساخت ناودانی از ورق فولادی سیاه استفاده میشود. اما در روش پرسی ورق های گالوانیزه و استیل کاربرد دانرد که به طور معمول گران تر هستند. تنها عیب این روش این است که محدودیت تولید ناودانی  با ضخامت کمتر از 6 میلیمتر وجود دارد.

تولید ناودانی به روش فابریک

در روش فابریک ، پروفیل از همان ابتدا به شکل ناودانی تولید میشود. این پروفیل در ساخت میلگرد ساده و آجدار کاربرد دارد. در ابتدا شمش های فولادی گداخته به سمت دستگاه قالب حرکت میکنند و سپس ضخامت آنها به کمک چند غلتک کاهش می یابد. در این روش تمرکز بر شکل دهی بال است و بر جان فشار کمتری وارد میشود. در روش نورد گرم محدودیتی برای سایز، شکل و وزن ناودانی وجود ندارد و تمام ناودانی های بال شیب دار و با ضخامت بیش از 6 متر با این روش ساخته میشوند. دقت ابعاد این روش بسیار بالا است. مجموع این مزایا قیمت ناودانی حاصل از روش فابریک را بالا میبرد و قیمت آن نبست به روش پرسی بیشتر می باشد.

روش ناودانی به روش نورد گرم

در این روش شمش فلز در کوره حرارت میبیند و به دمای 1100 درجه باید برسد. سپس از غلتک افقی و عمودی عبور داده میشود و به تدریج فرم خواهد گرفت و برش میخورد. به ناودتنی تولید شده با این روش ناودانی نورد گرم میگویند و این محصول معمولا کیفیت پایینی دارد. زمان و فرصت کافی برای تولید ناودانی در این روش وجود ندارد و به این جهت کیفیت آن پایین خواهد بود.

تولید ناودانی به روش نورد سرد

این روش در حقیقت ادامه نورد گرم است و دمای ناودانی تولید شده در نورد گرم به آرامی کاهش خواهد یافت. کاهش تدریجی دما موجب کنترل بیشتر روی ابعاد آن میشود و تولید ناودانی در سایزهای دقیق امکان پذیر خواهد بود. کیفیت ناودانی نورد سرد از روش های نورد گرم بالاتر است. همچنین مقاطع را از ورق هایی میسازند که امکان تولید آنها در خطوط نورد گرم وجود ندارد.

 اجزای ناودانی

ناودانی معمولا به شکل U است. ناودانی آلومینیومی و پلاستیکی هر دو دارای دو بال و یک جان هستند که بالها به صورت عمودی بر جان عمود هستند. تفاوت انواع ناودانی در همین مشخصات جان و بال آنها است. برخی از انواع ناودانی دارای بال مساوی هستند و این مسئله به دستگاه قالب بستگی دارد. برش این محصول استاندارد است و دارای طول 6 تا 12 متر می باشد.

مزایای قاب ناودانی فلزی

از مزایای ناودانی فلزی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

مقاومت بالا در برابر تنش‌های بزرگ

داشتن مقاومت بالا در خرپا‌ها و دهانه‌ها

سبک بودن وزن اسکلت فلزی

سرعت بالای نصب و اتصالات متنوع در ساختمان‌ها

اشغال فضای کم

تحمل پذیری مناسب در برابر ضربه

کارکرد طولانی و کم بودن دورریز کار

 نحوه استفاده ناودانی های فلزی

از انواع ناودانی به طور گسترده در صنعت ساخت و ساز استفاده میشود. به طور کلی ناودانی از نظر کاربرد و ظاهر در دو نوع U و C برای قاب و پایه استفاده میشود. اکثرا ناودانی ها بار زیاد سازه را تحمل نمیکنند و باید در جای مناسب قرار بگیرند. ناودانی به صورت تکی یا جفتی کار گذاشته میشود. به طور مثال در ساخت خرپا به صورت جفت و در قسمت تیر به صورت تکی کاربرد دارند. به طور کلی ناودانی در بخش هایی مثل ساخت تیر، ستون و خرپا برای فندانسیون و قاب یا کرکره میتواند استفاده شود. در نمای ساختمان نیز ناودانی آلومینیومی اساس نما را شکل میدهد.

 کاربردهای ناودانی

کاربرد ناودانی فلزی تا حد زیادی به جنس آن بستگی دارد. ناودانی دارای ابعاد، جنس و ضخامت های مختلفی است که مجموع این ویژگی ها کاربردهای زیادی را برای ناودانی ایجاد میکند. از ناودانی برای ساخت انواع چارچوب‌ها، ساخت بدنه ماشین‌آلات سنگین، صنایع ساختمان‌سازی و نمای ساختمان، بناهای معماری، استفاده در تجهیزات ترافیکی و گاردریل، خرپا‌ها، بادبند‌ها و ستون‌ها استفاده میشود. به تازگی در ساخت تجهیزات دریایی نیز برخی جنس‌های ناودانی کاربرد دارند.

شباهت ناودانی و نبشی

ناودانی و نبشی هر دو در دسته پروفیل های باز قرار میگیرند و دارای بال یا لبه های مسطح هستند. مهمترین شباهت این دو پروفیل، تعداد بال آنها است و نبشی تنها در داشتن جان با ناودانی تفاوت دارد. فرآیند تولید این دو به روش فابریک و پرسی است و در جنس نیز شباهت دارند. نبشی و ناودانی هر دو از جنس فولادی، آلومینیومی و گالوانیزه هستند و سطح مقطع 90 درجه دارند. سطح مقطح ناودانی در حالت 90 درجه هم مثل کانال است ولی در نهایت این دو زاویه مشابه هم دارند.

قیمت ناودانی

هامنطور که گفته شد قیمت ناودانی بسته به سایز و استاندارد آن میتواند متفاوت باشد. کاربرد این مقطع فولادی نیز بر همین اساس تعریف میشود. شرایط بازار و کیفیت محصول بسته به روش تولیدی بر قیمت ناودانی موثر است. برند تولید کننده، ضخامت و نرخ دلار بر قیمت این محصول موثرند. ناودانی بسیار پرکاربرد و پرمصرف است و قیمت آن میتواند تعیین کننده سطح توسعه اقتصادی باشد.

قیمت ناودانی امروز

قیمت ناودانی باتوجه به عرضه و تقاضای بازار تعیین میشود و نشان دهنده توسعه اقتصادی یک کشور است. عواملی چون رشد اقتصادی، نرخ جمعیت و سیاست های داخلی و خارجی بر قیمت روز ناودانی میتواند تاثیرگذار باشد. برای اطلاع از قیمت  ناودانی امروز میتوانید به سایت آهن آرمان مراجعه کنید و یا با کارشناسان ما تماس بگیرید. قیمت هر شاخه ناودانی از چالش های بزرگ اقتصادی در کشور است و تاثیر زیادی بر روند توسعه دارد.

عوامل موثر بر قیمت ناودانی

تا اینجا عوامل موثر بر قیمت ناودانی را نام بردیم. در ادامه به عوامل دیگر نیز اشاره خواهیم کرد.

نوسانات بازار : نوسانات بازار های مالی میتواند عدم اطمینان در بازار ایجاد کند و بر قیمت ناودانی تاثیرگذار باشد.

سیاست های خارجی : سیاسیت های خارجی دولت بر قیمت مقاطع فولادی از جمله ناودانی موثر است.

عرضه و تقاضای بازار : در صورتی که تقاضا برای ناودانی از عرضه آن بیشتر باشد، قیمت این محصول افزایش خواهد یافت.

ارزش واحد پولی: ارزش واحد پولی یک کشور تاثیر قابل ملاحظه ای بر اقلامی همچون ناودانی دارد.

شرایط بین المللی: شرایط جهانی مثل تغییرات سیاسی مثل جنگ، تحریم و ... بر قیمت پروفیل ناودانی موثرند.

 قیمت ناودانی 6

ناودانی 6 سبک ترین انواع ناودانی است که در صنعت ساختمان سازی کاربرد دارد. به دلیل وزن پایینف ناودانی 6 به راحتی قابل حمل است و از محصولات پرکاربرد در ساخت و ساز می باشد. قیمت ناودانی 6 به قیمت ارز و دلار، وضعیت بازار و قیمت مواد اولیه بستگی دارد.

قیمت ناودانی 8

ناودانی 8 به آن دسته از ناودانی هایی گفته میشود که ارتفاع بال در آنها 8 سانتیمتر است و طبق استاندارد اروپا ساخته شده اند. ناودانی 8 از استحکام و کیفیت بالایی برخوردار است و بسته به اینکه از جنس گالوانیزه، استیل، آهن یا آلومینیوم قیمت آن متفاوت خواهد بود. عوامل موثر دیگر بر قیمت ناودانی 8 شامل شرایط نگهداری، هزینه حمل و باربری و تقاضای بازار می باشد. برای اطلاع از قیمت دقیق این محصول میتوانید با کارشناسان ما در آهن آرمان تماس بگیرید.

قیمت ناودانی 10

ناودانی 10سایز بیشتری دارد و به این جهت نسبت به ناودانی 8 و ناودانی 6 از استحکام بالاتری در برابر تنش های فولادی برخوردار می باشد. ناودانی 10 فضای کمی را اشغال میکند و باتوجه به کیفیت مواد اولیه و استانداردهای تولید قیمت آن متفاوت است. از این محصول برای ساخت سازه پایه و بستر استفاده میشود. قیمت این محصول رقابیت است و میتواند بر قیمت ناودانی 6 و 8 نیز تاثیر بگذارد.

قیمت ناودانی 12

ناودانی 12 نیز از مقاطع پر کاربرد است و در ساخت چهارچوب و کابین ماشین کاربرد دارد. از ناودانی 12 برای ساپورت لوله کشی و بازسازی دیوارها یا مهار وزن نیز استفاده میشود. تقاضا در بازار برای ناودانی 12 بالا است و از این جهت قیمت آن دارای نوسان می باشد.  قیمت ناودانی 12 براساس شرایط حمل، تورم و نرخ ارز تغییر میکند

در تعیین قیمت ناودانی، چه مواردی اثرگذار است؟

قیمت ناودانی به عوامل مختلف از جمله میزان عرضه و تقاضای بازار، کیفیت محصول، برند تولید کننده و در نهایت سایز و وزن آن بستگی دارد.

کدام یک از انواع ناودانی در بازار ایران به فروش می رسد؟

در بازار ایران انواع ناودانی 6 و 12 متری به فروش میرسند.

مهم‌ترین فاکتور مدنظر برای خرید ناودانی با کیفیت کدام مورد است؟

مهمترین فاکتور در زمان خرید ناودانی روش تولید و برند سازنده آن می باشد.

چه کارخانه‌هایی ناودانی تولید می‌کنند؟

در ایران کارخانه های فولاد البرز ایرانیان (فایکو)، کارخانه فولاد ناب تبریز، کارخانه شکفته
و کارخانه نورد یاوران زنجان تولید کننده ناودانی هستند.

محصولات

آرمان گستر اقتدار
بازار اینترنتی آهن و فولاد