امروز: جمعه 4 فروردین 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت ناودانی وارداتی

کد نوع سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
321013 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 12 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-30
321012 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 10 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-30
321011 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 8 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-30
321010 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 6 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-30
321009 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 6 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-30
321008 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 6 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-30
321007 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 6 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-30
321006 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 6 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-30
321005 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 6 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-30
321004 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 5 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-30
321003 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 5 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-30
321002 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 4 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-30
321001 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 4 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-30

قیمت ناودانی استاندارد اروپا

کد نوع سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
323021 ناودانی استاندارد اروپا 40 12متری بنگاه تهران شاخه 750000 1401-12-08
323020 ناودانی استاندارد اروپا 38 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-18
323020 ناودانی استاندارد اروپا 35 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-18
323018 ناودانی استاندارد اروپا 32 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-18
323017 ناودانی استاندارد اروپا 30 12متری بنگاه تهران شاخه 720000 1401-12-08
323016 ناودانی استاندارد اروپا 28 12متری بنگاه تهران شاخه 420000 1401-07-18
323015 ناودانی استاندارد اروپا 26 12متری بنگاه تهران شاخه 500000 1401-12-08
323014 ناودانی استاندارد اروپا 24 12متری بنگاه تهران شاخه 350000 1401-12-08
323013 ناودانی استاندارد اروپا 22 12متری بنگاه تهران شاخه 380000 1401-12-08
323012 ناودانی استاندارد اروپا 20 12متری بنگاه تهران شاخه 370000 1401-12-08
323011 ناودانی استاندارد اروپا 18 12متری بنگاه تهران شاخه 360000 1401-12-08
323010 ناودانی استاندارد اروپا 16 12متری بنگاه تهران شاخه 360000 1401-12-08
323009 ناودانی استاندارد اروپا 14 12متری بنگاه تهران شاخه 360000 1401-12-08
323008 ناودانی استاندارد اروپا 12 12متری بنگاه تهران شاخه 360000 1401-12-08
323007 ناودانی استاندارد اروپا 10 12متری بنگاه تهران شاخه 360000 1401-12-08
323006 ناودانی استاندارد اروپا 8 12متری بنگاه تهران شاخه 360000 1401-12-08
323005 ناودانی استاندارد اروپا 6.5 12متری بنگاه تهران شاخه 710000 1401-12-08
323004 ناودانی استاندارد اروپا 6.5 6متری بنگاه تهران شاخه 710000 1401-12-08
323003 ناودانی استاندارد اروپا 5 6متری بنگاه تهران شاخه 660000 1401-12-08
323002 ناودانی استاندارد اروپا 5 6متری بنگاه تهران شاخه 660000 1401-12-08
323001 ناودانی استاندارد اروپا 4 6متری بنگاه تهران شاخه 710000 1401-12-08

قیمت ناودانی تولید داخل

کد نوع سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
322029 ناودانی استاندارد داخلی 20 12متری بنگاه تهران شاخه 355000 1401-12-08
322027 ناودانی استاندارد داخلی 18 12متری بنگاه تهران شاخه 320000 1401-12-08
322026 ناودانی استاندارد داخلی 16 12متری بنگاه تهران شاخه 191000 1401-07-17
322024 ناودانی استاندارد داخلی 16 6متری بنگاه تهران شاخه 185000 1401-07-17
322025 ناودانی استاندارد داخلی 16 12متری بنگاه تهران شاخه 350000 1401-12-08
322023 ناودانی استاندارد داخلی 16 6متری بنگاه تهران شاخه 185000 1401-11-12
322022 ناودانی استاندارد داخلی 14 12متری بنگاه تهران شاخه 350000 1401-12-08
322020 ناودانی استاندارد داخلی 14 6متری بنگاه تهران شاخه 185000 1401-11-12
322021 ناودانی استاندارد داخلی 14 12متری بنگاه تهران شاخه 191000 1401-07-17
322019 ناودانی استاندارد داخلی 14 6متری بنگاه تهران شاخه 185000 1401-11-12
322018 ناودانی استاندارد داخلی 12 12متری بنگاه تهران شاخه 350000 1401-12-08
322016 ناودانی استاندارد داخلی 12 6متری بنگاه تهران شاخه 185000 1401-11-12
322017 ناودانی استاندارد داخلی 12 12متری بنگاه تهران شاخه 350000 1401-12-08
322015 ناودانی استاندارد داخلی 12 6متری بنگاه تهران شاخه 185000 1401-11-12
322014 ناودانی استاندارد داخلی 10 12متری بنگاه تهران شاخه 350000 1401-12-08
322012 ناودانی استاندارد داخلی 10 6متری بنگاه تهران شاخه 179000 1401-11-12
322013 ناودانی استاندارد داخلی 10 12متری بنگاه تهران شاخه 350000 1401-12-08
322011 ناودانی استاندارد داخلی 10 6متری بنگاه تهران شاخه 191000 1401-11-12
322010 ناودانی استاندارد داخلی 8 12متری بنگاه تهران شاخه 350000 1401-12-08
322008 ناودانی استاندارد داخلی 8 6متری بنگاه تهران شاخه 179000 1401-11-12
322009 ناودانی استاندارد داخلی 8 12متری بنگاه تهران شاخه 350000 1401-12-08
322007 ناودانی استاندارد داخلی 8 6متری بنگاه تهران شاخه 191000 1401-11-12
322005 ناودانی استاندارد داخلی 6 6متری بنگاه تهران شاخه 183000 1401-11-12
322004 ناودانی استاندارد داخلی 6 6متری بنگاه تهران شاخه 196000 1401-11-12
322002 ناودانی استاندارد داخلی 5 6متری بنگاه تهران شاخه 226000 1401-07-17
322001 ناودانی استاندارد داخلی 5 6متری بنگاه تهران شاخه 216000 1401-11-12

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد