امروز: سه شنبه 11 بهمن 1401
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما
  • صفحه اصلی
  • نبشی و ناودانی
  • ناودانی
  • ناودانی استاندارد داخلی

قیمت ناودانی استاندارد داخلی تولید داخل

کد نوع سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
322029 ناودانی استاندارد داخلی 20 12متری بنگاه تهران شاخه 216000 1401-07-17
322027 ناودانی استاندارد داخلی 18 12متری بنگاه تهران شاخه 186000 1401-07-17
322026 ناودانی استاندارد داخلی 16 12متری بنگاه تهران شاخه 191000 1401-07-17
322024 ناودانی استاندارد داخلی 16 6متری بنگاه تهران شاخه 185000 1401-07-17
322025 ناودانی استاندارد داخلی 16 12متری بنگاه تهران شاخه 191000 1401-07-17
322023 ناودانی استاندارد داخلی 16 6متری بنگاه تهران شاخه 185000 1401-07-17
322022 ناودانی استاندارد داخلی 14 12متری بنگاه تهران شاخه 191000 1401-07-17
322020 ناودانی استاندارد داخلی 14 6متری بنگاه تهران شاخه 185000 1401-07-17
322021 ناودانی استاندارد داخلی 14 12متری بنگاه تهران شاخه 191000 1401-07-17
322019 ناودانی استاندارد داخلی 14 6متری بنگاه تهران شاخه 185000 1401-07-17
322018 ناودانی استاندارد داخلی 12 12متری بنگاه تهران شاخه 191000 1401-07-17
322016 ناودانی استاندارد داخلی 12 6متری بنگاه تهران شاخه 185000 1401-07-17
322017 ناودانی استاندارد داخلی 12 12متری بنگاه تهران شاخه 191000 1401-07-17
322015 ناودانی استاندارد داخلی 12 6متری بنگاه تهران شاخه 185000 1401-07-17
322014 ناودانی استاندارد داخلی 10 12متری بنگاه تهران شاخه 191000 1401-07-17
322012 ناودانی استاندارد داخلی 10 6متری بنگاه تهران شاخه 179000 1401-07-17
322013 ناودانی استاندارد داخلی 10 12متری بنگاه تهران شاخه 191000 1401-07-17
322011 ناودانی استاندارد داخلی 10 6متری بنگاه تهران شاخه 191000 1401-07-17
322010 ناودانی استاندارد داخلی 8 12متری بنگاه تهران شاخه 191000 1401-07-17
322008 ناودانی استاندارد داخلی 8 6متری بنگاه تهران شاخه 179000 1401-07-17
322009 ناودانی استاندارد داخلی 8 12متری بنگاه تهران شاخه 191000 1401-07-17
322007 ناودانی استاندارد داخلی 8 6متری بنگاه تهران شاخه 191000 1401-07-17
322005 ناودانی استاندارد داخلی 6 6متری بنگاه تهران شاخه 183000 1401-07-17
322004 ناودانی استاندارد داخلی 6 6متری بنگاه تهران شاخه 196000 1401-07-17
322002 ناودانی استاندارد داخلی 5 6متری بنگاه تهران شاخه 226000 1401-07-17
322001 ناودانی استاندارد داخلی 5 6متری بنگاه تهران شاخه 216000 1401-07-17

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد