امروز: جمعه 12 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت میلگرد آلیاژی میلگرد آلیاژی VCN

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
116012 میلگرد آلیاژی 140 6متری 1.658 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116011 میلگرد آلیاژی 130 6متری 1.658 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116010 میلگرد آلیاژی 120 6متری 1.658 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116009 میلگرد آلیاژی 110 6متری 1.658 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116008 میلگرد آلیاژی 100 6متری 1.658 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116007 میلگرد آلیاژی 90 6متری 1.658 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116006 میلگرد آلیاژی 80 6متری 1.658 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116005 میلگرد آلیاژی 70 6متری 1.658 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116004 میلگرد آلیاژی 60 6متری 1.658 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116003 میلگرد آلیاژی 50 6متری 1.658 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116002 میلگرد آلیاژی 40 6متری 1.658 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-04
116001 میلگرد آلیاژی 30 6متری 1.658 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-04

قیمت میلگرد آلیاژی میلگرد آلیاژی MO40

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
116024 میلگرد آلیاژی 140 6متری 1.7225 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116023 میلگرد آلیاژی 130 6متری 1.7225 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116022 میلگرد آلیاژی 120 6متری 1.7225 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116021 میلگرد آلیاژی 110 6متری 1.7225 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116020 میلگرد آلیاژی 100 6متری 1.7225 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116019 میلگرد آلیاژی 90 6متری 1.7225 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116018 میلگرد آلیاژی 80 6متری 1.7225 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116017 میلگرد آلیاژی 70 6متری 1.7225 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116016 میلگرد آلیاژی 60 6متری 1.7225 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116015 میلگرد آلیاژی 50 6متری 1.7225 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116014 میلگرد آلیاژی 40 6متری 1.7225 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05
116013 میلگرد آلیاژی 30 6متری 1.7225 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-05

قیمت میلگرد آلیاژی ST37

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
116036 میلگرد آلیاژی 140 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116035 میلگرد آلیاژی 130 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116034 میلگرد آلیاژی 120 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116033 میلگرد آلیاژی 110 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116032 میلگرد آلیاژی 100 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116031 میلگرد آلیاژی 90 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116030 میلگرد آلیاژی 80 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116029 میلگرد آلیاژی 70 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116028 میلگرد آلیاژی 60 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116027 میلگرد آلیاژی 50 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116026 میلگرد آلیاژی 40 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116025 میلگرد آلیاژی 30 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07

قیمت میلگرد آلیاژی ST52

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
116048 میلگرد آلیاژی 140 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-08
116047 میلگرد آلیاژی 130 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-08
116046 میلگرد آلیاژی 120 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-08
116045 میلگرد آلیاژی 110 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-08
116044 میلگرد آلیاژی 100 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116043 میلگرد آلیاژی 90 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116042 میلگرد آلیاژی 80 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116041 میلگرد آلیاژی 70 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116040 میلگرد آلیاژی 60 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116039 میلگرد آلیاژی 50 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116038 میلگرد آلیاژی 40 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07
116037 میلگرد آلیاژی 30 6متری 1.0037 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-07

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد