امروز: جمعه 12 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت مش 2.5

کد سایز مفتول ابعاد چشمه محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
123001 2.5 چشمه5*5 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-24

قیمت مش 3

کد سایز مفتول ابعاد چشمه محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
123002 3 چشمه5*5 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-24

قیمت مش 4

کد سایز مفتول ابعاد چشمه محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
123003 4 چشمه5*5 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-24

قیمت مش 5

کد سایز مفتول ابعاد چشمه محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
123005 5 چشمه10*10 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-24
123004 5 چشمه5*5 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-24

قیمت مش 6

کد سایز مفتول ابعاد چشمه محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
123008 6 چشمه15*15 بنگاه تهران کیلوگرم 304000 1402-03-06
123008 6 چشمه10*10 بنگاه تهران کیلوگرم 304000 1402-03-06
123007 6 چشمه15*15 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-24
123006 6 چشمه10*10 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-24

قیمت مش 8

کد سایز مفتول ابعاد چشمه محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
123011 8 چشمه20*20 بنگاه تهران کیلوگرم 297000 1402-03-06
123008 8 چشمه15*15 بنگاه تهران کیلوگرم 297000 1402-03-06
123009 8 چشمه10*10 بنگاه تهران کیلوگرم 297000 1402-03-06

قیمت مش 10

کد سایز مفتول ابعاد چشمه محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
123014 10 چشمه20*20 بنگاه تهران کیلوگرم 289000 1402-03-06
123013 10 چشمه15*15 بنگاه تهران کیلوگرم 289000 1402-03-06
123012 10 چشمه10*10 بنگاه تهران کیلوگرم 289000 1402-03-06

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد