امروز: شنبه 20 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت سیم مفتول کششی 1.2

کد سایز حالت تولید کننده محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
127004 1.2 روکش دار - کلاف صنایع مفتول ایران بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-17
127003 1.2 تسمه - کلاف صنایع مفتول ایران بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-17
127002 1.2 فابریک - کلاف صنایع مفتول زنجان بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-17
127001 1.2 معمولی - کلاف صنایع مفتول زنجان بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-17

قیمت سیم مفتول کششی 1.5

کد سایز حالت تولید کننده محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
127008 1.5 روکش دار - کلاف صنایع مفتول ایران بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-17
127007 1.5 تسمه - کلاف صنایع مفتول ایران بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-17
127006 1.5 فابریک - کلاف صنایع مفتول زنجان بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-17
127005 1.5 معمولی - کلاف صنایع مفتول زنجان بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-17

قیمت سیم مفتول کششی 1.7

کد سایز حالت تولید کننده محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
127012 1.7 روکش دار - کلاف صنایع مفتول ایران بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-18
127011 1.7 تسمه - کلاف صنایع مفتول ایران بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-18
127010 1.7 فابریک - کلاف صنایع فولاد خلیج فارس بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-18
127009 1.7 روکش دار - کلاف صنایع فولاد خلیج فارس بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-17

قیمت سیم مفتول کششی 2

کد سایز حالت تولید کننده محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
127016 2 روکش دار - کلاف صنایع مفتول ایران بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-18
127015 2 تسمه - کلاف صنایع مفتول ایران بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-18
127014 2 فابریک - کلاف صنایع فولاد فردشاهین بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-18
127013 2 معمولی - کلاف صنایع فولاد فردشاهین بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-18

قیمت سیم مفتول کششی 2.5

کد سایز حالت تولید کننده محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
127020 2.5 روکش دار - کلاف صنایع مفتول ایران بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-18
127019 2.5 تسمه - کلاف صنایع مفتول ایران بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-18
127018 2.5 فابریک - کلاف صنایع فولاد فردشاهین بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-18
127017 2.5 معمولی - کلاف صنایع فولاد فردشاهین بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-18

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد