امروز: جمعه 8 مهر 1401
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما
  • صفحه اصلی
  • محصولات مفتولی
  • سیم مفتول و مفتول کلاف آرماتوربندی

قیمت سیم مفتول و مفتول کلاف آرماتوربندی ۵.۵

کد سایز محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
0006 ۵.۵ بنگاه تهران کیلوگرم 1401-03-28

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد