امروز: جمعه 12 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما
  • صفحه اصلی
  • محصولات مفتولی
  • سیم مفتول و مفتول کلاف آرماتوربندی

قیمت سیم مفتول و مفتول کلاف آرماتوربندی 5

کد سایز محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
128004 5 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-18
128003 5 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-18
128002 5 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-18
128001 5 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-18

قیمت سیم مفتول و مفتول کلاف آرماتوربندی 5.5

کد سایز محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
128008 5.5 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-18
128007 5.5 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-18
128006 5.5 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-18
128005 5.5 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-18

قیمت سیم مفتول و مفتول کلاف آرماتوربندی 6

کد سایز محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
128012 6 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-18
128011 6 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-18
128010 6 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-18
128009 6 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-18

قیمت سیم مفتول و مفتول کلاف آرماتوربندی 6.5

کد سایز محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
128016 6.5 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-18
128015 6.5 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-18
128014 6.5 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-18
128013 6.5 بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-18

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد