امروز: شنبه 20 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت زیگزاگ 5

کد سایز طول محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
122003 5 75سانتیمتر بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-10
122002 5 65سانتیمتر بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-10
122001 5 55سانتیمتر بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-10

قیمت زیگزاگ 6

کد سایز طول محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
122008 6 75سانتیمتر بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-10
122007 6 70سانتیمتر بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-10
122006 6 60سانتیمتر بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-10
122005 6 55سانتیمتر بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-10
122004 6 50سانتیمتر بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-10

قیمت زیگزاگ 8

کد سایز طول محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
122019 8 100سانتیمتر بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-10
122018 8 95سانتیمتر بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-10
122017 8 90سانتیمتر بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-10
122016 8 85سانتیمتر بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-10
122015 8 80سانتیمتر بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-10
122014 8 75سانتیمتر بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-10
122013 8 70سانتیمتر بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-10
122012 8 65سانتیمتر بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-10
122011 8 60سانتیمتر بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-10
122010 8 55سانتیمتر بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-10
122009 8 50سانتیمتر بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-10

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد