امروز: شنبه 20 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت ریل آهنی

کد نوع کالا محصول محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
231011 S64 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
231010 UIC60 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
231009 S54 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
231008 P50 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
231007 S49 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
231006 R43 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
231005 S41 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
231004 P41 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
231003 R38 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
231002 S33 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
231001 R33 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28

قیمت ریل جرثقیلی

کد نوع کالا محصول محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
232006 A120 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
232005 A100 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
232004 A75 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
232003 A65 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
232002 A55 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
232001 A45 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28

قیمت ریل معدنی

کد نوع کالا محصول محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
233008 S30 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
233007 R24 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
233006 S20 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
233005 S18 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
233004 R18 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
233003 JIS15 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
233002 S14 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
233001 R8 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد