امروز: شنبه 20 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت ریل آهنی

کد نوع کالا محصول محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
231011 S64 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
231010 UIC60 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
231009 S54 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
231008 P50 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
231007 S49 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
231006 R43 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
231005 S41 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
231004 P41 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
231003 R38 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
231002 S33 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
231001 R33 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد