امروز: جمعه 12 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت رابیتس ایران 350

کد وزن هر برگ تعداد ستون محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
121001 ایران 350 9 بنگاه تهران برگ تماس بگیرید 1401-08-09

قیمت رابیتس ایران 400

کد وزن هر برگ تعداد ستون محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
121002 ایران 400 9 بنگاه تهران برگ تماس بگیرید 1401-08-09

قیمت رابیتس ایران 450

کد وزن هر برگ تعداد ستون محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
121003 ایران 450 9 بنگاه تهران برگ تماس بگیرید 1401-08-09

قیمت رابیتس ایران 700

کد وزن هر برگ تعداد ستون محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
121004 ایران 700 13 بنگاه تهران برگ تماس بگیرید 1401-08-09

قیمت رابیتس ایران 800

کد وزن هر برگ تعداد ستون محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
121005 ایران 800 13 بنگاه تهران برگ تماس بگیرید 1401-08-10

قیمت رابیتس ایران 850

کد وزن هر برگ تعداد ستون محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
121006 ایران 850 13 بنگاه تهران برگ تماس بگیرید 1401-08-10

قیمت رابیتس مسعود 350

کد وزن هر برگ تعداد ستون محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
121007 مسعود 350 13 بنگاه تهران برگ تماس بگیرید 1401-08-10

قیمت رابیتس مسعود 400

کد وزن هر برگ تعداد ستون محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
121008 مسعود 400 13 بنگاه تهران برگ تماس بگیرید 1401-08-10

قیمت رابیتس مسعود 590

کد وزن هر برگ تعداد ستون محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
121009 مسعود 590 13 بنگاه تهران برگ تماس بگیرید 1401-08-10

قیمت رابیتس مسعود 650

کد وزن هر برگ تعداد ستون محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
121010 مسعود 650 13 بنگاه تهران برگ تماس بگیرید 1401-08-10

قیمت رابیتس مسعود 770

کد وزن هر برگ تعداد ستون محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
121011 مسعود 770 13 بنگاه تهران برگ تماس بگیرید 1401-08-10

قیمت رابیتس مسعود 800

کد وزن هر برگ تعداد ستون محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
121012 مسعود 800 13 بنگاه تهران برگ تماس بگیرید 1401-08-10

قیمت رابیتس مسعود 820

کد وزن هر برگ تعداد ستون محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
121013 مسعود 820 13 بنگاه تهران برگ تماس بگیرید 1401-08-10

قیمت رابیتس مسعود 920

کد وزن هر برگ تعداد ستون محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
121014 مسعود 920 13 بنگاه تهران برگ تماس بگیرید 1401-08-10

قیمت رابیتس مسعود 970

کد وزن هر برگ تعداد ستون محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
121015 مسعود 970 13 بنگاه تهران برگ تماس بگیرید 1401-08-10

قیمت رابیتس مسعود 1000

کد وزن هر برگ تعداد ستون محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
121016 مسعود 1000 13 بنگاه تهران برگ تماس بگیرید 1401-08-10

قیمت رابیتس مسعود 1120

کد وزن هر برگ تعداد ستون محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
121017 مسعود 1120 13 بنگاه تهران برگ تماس بگیرید 1401-08-10

قیمت رابیتس مسعود 1140

کد وزن هر برگ تعداد ستون محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
121018 مسعود 1140 13 بنگاه تهران برگ تماس بگیرید 1401-08-10

قیمت رابیتس مسعود 1330

کد وزن هر برگ تعداد ستون محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
121019 مسعود 1330 13 بنگاه تهران برگ تماس بگیرید 1401-08-10

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد