امروز: شنبه 12 فروردین 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت تیرآهن ذوب آهن

کد سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
211019 30 12متری کارخانه شاخه 114800000 1401-10-17
211018 27 12متری کارخانه شاخه 89600000 1401-10-17
211017 24 12متری کارخانه شاخه 82800000 1401-10-17
211016 22 12متری کارخانه شاخه 73300000 1401-10-17
211015 20 12متری کارخانه شاخه 58100000 1401-10-17
211014 18 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-10-17
211013 16 12متری کارخانه شاخه 39300000 1401-10-17
211011 14 12متری کارخانه شاخه 38000000 1401-10-17
211010 12 12متری کارخانه شاخه 29800000 1401-10-17
211009 30 12متری بنگاه تهران شاخه 144000000 1401-11-26
211008 27 12متری بنگاه تهران شاخه 122500000 1401-11-26
211008 24 12متری بنگاه تهران شاخه 95600000 1401-11-19
211006 22 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-11-19
211005 20 12متری بنگاه تهران شاخه 81200000 1401-11-26
211004 18 12متری بنگاه تهران شاخه 78600000 1401-11-26
211003 16 12متری بنگاه تهران شاخه 58000000 1401-11-26
211002 14 12متری بنگاه تهران شاخه 51800000 1401-11-26
211001 12 12متری بنگاه تهران شاخه 40700000 1401-11-26

قیمت تیرآهن فایکو

کد سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
212009 24 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
212008 22 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
212007 20 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
212006 20 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
212005 18 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
212004 16 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
212003 14 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
212002 14 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
212001 14 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21

قیمت تیرآهن اهواز

کد سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
213003 18 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
213002 16 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
213001 14 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21

قیمت تیرآهن ترک

کد سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
214012 60 12متری بنگاه تهران شاخه 800000 1401-12-07
214011 50 12متری بنگاه تهران شاخه 450000 1401-06-27
214010 50 12متری بنگاه تهران شاخه 800000 1401-12-07
214009 45 12متری بنگاه تهران شاخه 800000 1401-12-07
214008 40 12متری بنگاه تهران شاخه 800000 1401-12-07
214007 36 12متری بنگاه تهران شاخه 800000 1401-12-07
214006 33 12متری بنگاه تهران شاخه 800000 1401-12-07
214005 12 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-10-13
214004 12 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-10-13
214003 10 12متری بنگاه تهران شاخه 58050000 1401-12-07
214002 10 12متری بنگاه تهران شاخه 48050000 1401-12-07
214001 8 12متری بنگاه تهران شاخه 48050000 1401-12-07

قیمت تیرآهن روسیه

کد سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
215007 60 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-24
215006 55 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-24
215005 50 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-24
215004 45 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-24
215003 40 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-24
215002 36 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-24
215001 33 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-24

قیمت تیرآهن کره

کد سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
216007 60 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-25
216006 55 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-25
216005 50 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-25
216004 45 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-25
216003 40 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-25
216002 36 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-25
216001 33 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-25

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد