امروز: چهارشنبه 16 آذر 1401
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت تیرآهن ذوب آهن

کد سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
211019 30 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
211018 27 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
211017 24 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
211016 22 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
211015 20 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
211014 18 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
211013 16 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
211011 14 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
211010 12 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-07-24
211009 30 12متری بنگاه تهران شاخه 99800000 1401-07-24
211008 27 12متری بنگاه تهران شاخه 87300000 1401-07-24
211008 24 12متری بنگاه تهران شاخه 77800000 1401-07-24
211006 22 12متری بنگاه تهران شاخه 55800000 1401-07-24
211005 20 12متری بنگاه تهران شاخه 48800000 1401-06-23
211004 18 12متری بنگاه تهران شاخه 42800000 1401-07-24
211003 16 12متری بنگاه تهران شاخه 36900000 1401-07-24
211002 14 12متری بنگاه تهران شاخه 28300000 1401-07-24
211001 12 12متری بنگاه تهران شاخه 23900000 1401-07-24

قیمت تیرآهن فایکو

کد سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
212009 24 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
212008 22 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
212007 20 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
212006 20 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
212005 18 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
212004 16 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
212003 14 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
212002 14 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
212001 14 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21

قیمت تیرآهن اهواز

کد سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
213003 18 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
213002 16 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
213001 14 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21

قیمت تیرآهن ترک

کد سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
214012 60 12متری بنگاه تهران شاخه 450000 1401-06-27
214011 50 12متری بنگاه تهران شاخه 450000 1401-06-27
214010 50 12متری بنگاه تهران شاخه 450000 1401-06-27
214009 45 12متری بنگاه تهران شاخه 450000 1401-06-27
214008 40 12متری بنگاه تهران شاخه 600000 1401-06-27
214007 36 12متری بنگاه تهران شاخه 450000 1401-06-27
214006 33 12متری بنگاه تهران شاخه 450000 1401-06-27
214005 12 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-27
214004 12 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-27
214003 10 12متری بنگاه تهران شاخه 39000000 1401-06-27
214002 10 12متری بنگاه تهران شاخه 33000000 1401-06-27
214001 8 12متری بنگاه تهران شاخه 27000000 1401-06-27

قیمت تیرآهن روسیه

کد سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
215007 60 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-24
215006 55 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-24
215005 50 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-24
215004 45 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-24
215003 40 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-24
215002 36 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-24
215001 33 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-24

قیمت تیرآهن کره

کد سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
216007 60 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-25
216006 55 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-25
216005 50 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-25
216004 45 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-25
216003 40 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-25
216002 36 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-25
216001 33 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-25

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد