امروز: سه شنبه 12 مهر 1401
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت تیرآهن ذوب آهن

کد سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
211019 30 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-06-27
211018 27 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-06-27
211017 24 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-06-27
211016 22 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-06-27
211015 20 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-06-27
211014 18 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-06-27
211013 16 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-06-27
211011 14 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-06-27
211010 12 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-06-27
211009 30 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-27
211008 27 12متری بنگاه تهران شاخه 78300000 1401-06-27
211008 24 12متری بنگاه تهران شاخه 79500000 1401-06-23
211006 22 12متری بنگاه تهران شاخه 53800000 1401-06-23
211005 20 12متری بنگاه تهران شاخه 48800000 1401-06-23
211004 18 12متری بنگاه تهران شاخه 39100000 1401-06-23
211003 16 12متری بنگاه تهران شاخه 36800000 1401-06-23
211002 14 12متری بنگاه تهران شاخه 22300000 1401-06-23
211001 12 12متری بنگاه تهران شاخه 22300000 1401-06-23

قیمت تیرآهن ترک

کد سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
214012 60 12متری بنگاه تهران شاخه 450000 1401-06-27
214011 50 12متری بنگاه تهران شاخه 450000 1401-06-27
214010 50 12متری بنگاه تهران شاخه 450000 1401-06-27
214009 45 12متری بنگاه تهران شاخه 450000 1401-06-27
214008 40 12متری بنگاه تهران شاخه 600000 1401-06-27
214007 36 12متری بنگاه تهران شاخه 450000 1401-06-27
214006 33 12متری بنگاه تهران شاخه 450000 1401-06-27
214005 12 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-27
214004 12 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-06-27
214003 10 12متری بنگاه تهران شاخه 39000000 1401-06-27
214002 10 12متری بنگاه تهران شاخه 33000000 1401-06-27
214001 8 12متری بنگاه تهران شاخه 27000000 1401-06-27

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد