امروز: شنبه 20 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت توری گابیون

کد نام کالا محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
126003 توری گابیون (سنگی) سایز1.8 چشمه10*8 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-16
126002 توری گابیون (سنگی) سایز1.8 چشمه6*8 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-16
126001 توری گابیون (سنگی) سایز1.8 چشمه6*5 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-16

قیمت توری گابیون

کد نام کالا محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
126006 توری گابیون (سنگی) سایز2 چشمه10*8 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-16
126005 توری گابیون (سنگی) سایز2 چشمه6*8 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-16
126004 توری گابیون (سنگی) سایز2 چشمه6*5 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-16

قیمت توری گابیون

کد نام کالا محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
126009 توری گابیون (سنگی) سایز2.5 چشمه10*8 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-16
126008 توری گابیون (سنگی) سایز2.5 چشمه6*8 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-16
126007 توری گابیون (سنگی) سایز2.5 چشمه6*5 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-16

قیمت توری گابیون

کد نام کالا محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
126012 توری گابیون (سنگی) سایز3 چشمه10*8 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-16
126011 توری گابیون (سنگی) سایز3 چشمه6*8 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-16
126010 توری گابیون (سنگی) سایز3 چشمه6*5 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-16

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد