امروز: جمعه 12 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت توری فنس

کد نام کالا محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
124005 توری فنس سایز2 چشمه7x7cm انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-11
124004 توری فنس سایز2 چشمه6x6cm انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-11
124003 توری فنس سایز2 چشمه5.5×5.5cm انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-11
124002 توری فنس سایز2 چشمه5x5cm انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-11
124001 توری فنس سایز2 چشمه4x4cm انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-11

قیمت توری فنس

کد نام کالا محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
124010 توری فنس سایز2.2 چشمه7x7cm انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-11
124009 توری فنس سایز2.2 چشمه6x6cm انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-11
124008 توری فنس سایز2.2 چشمه5.5×5.5cm انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-11
124007 توری فنس سایز2.2 چشمه5x5cm انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-11
124006 توری فنس سایز2.2 چشمه4x4cm انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-11

قیمت توری فنس

کد نام کالا محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
124014 توری فنس سایز2.5 چشمه7x7cm انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-11
124013 توری فنس سایز2.5 چشمه6x6cm انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-11
124012 توری فنس سایز2.5 چشمه5.5×5.5cm انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-11
124011 توری فنس سایز2.5 چشمه5x5cm انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-11

قیمت توری فنس

کد نام کالا محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
124019 توری فنس سایز2.7 چشمه7x7cm انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-11
124018 توری فنس سایز2.7 چشمه6x6cm انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-11
124017 توری فنس سایز2.7 چشمه5.5×5.5cm انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-11
124016 توری فنس سایز2.7 چشمه5x5cm انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-11
124015 توری فنس سایز2.7 چشمه4x4cm انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-11

قیمت توری فنس

کد نام کالا محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
124024 توری فنس سایز3 چشمه7x7cm انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-12
124023 توری فنس سایز3 چشمه6x6cm انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-12
124022 توری فنس سایز3 چشمه5.5×5.5cm انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-12
124021 توری فنس سایز3 چشمه5x5cm انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-11
124020 توری فنس سایز3 چشمه4x4cm انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-11

قیمت توری فنس

کد نام کالا محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
124028 توری فنس سایز4 چشمه6x6cm انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-14
124027 توری فنس سایز4 چشمه5.5×5.5cm انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-12
124026 توری فنس سایز4 چشمه5x5cm انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-12
124025 توری فنس سایز4 چشمه4x4cm انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-12

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد