امروز: جمعه 12 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت بولت و مهره 10

کد سایز محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
118013 10 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-09

قیمت بولت و مهره 12

کد سایز محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
118014 12 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-09

قیمت بولت و مهره 14

کد سایز محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
118015 14 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-09

قیمت بولت و مهره 16

کد سایز محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
118016 16 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-09

قیمت بولت و مهره 18

کد سایز محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
118017 18 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-09
118007 18 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-08
118001 18 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-08

قیمت بولت و مهره 20

کد سایز محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
118018 20 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-09
118008 20 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-08
118002 20 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-08

قیمت بولت و مهره 22

کد سایز محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
118019 22 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-09
118009 22 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-08
118003 22 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-08

قیمت بولت و مهره 25

کد سایز محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
118020 25 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-09
118010 25 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-08
118004 25 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-08

قیمت بولت و مهره 28

کد سایز محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
118021 28 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-09
118011 28 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-08
118005 28 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-08

قیمت بولت و مهره 32

کد سایز محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
118022 32 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-09
118012 32 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-08
118006 32 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-08

قیمت بولت و مهره 36

کد سایز محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
118023 36 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-09

قیمت بولت و مهره 40

کد سایز محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
118024 40 بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-09

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد